Anh - Việt California trở thành tiểu bang đầu tiên yêu cầu lắp đặt tấm pin mặt trời trên những ngôi nhà mới

Được viết bởi: Hust IT1


California trở thành tiểu bang đầu tiên yêu cầu lắp đặt tấm pin mặt trời trên những ngôi nhà mới

California becomes first state to require solar panels on new homes

Tin xấu? Giá nhà ở sẽ tăng cao. / The bad news? Already high home prices will go up.


Những ngôi nhà có tấm pin mặt trời như ngôi nhà ở vùng Los Angeles này sẽ là tiêu chuẩn ở California bắt đầu vào năm 2020. (Ảnh: divanov / Shutterstock) / Houses with solar panels like this Los Angeles-area home will be the norm in California starting in 2020. (Photo: divanov/Shutterstock)

California tiếp tục tiến tới một tương lai năng lượng mặt trời cho chính nó. Mới nhất là việc phê duyệt các quy tắc yêu cầu những ngôi nhà mới và các tòa nhà chung cư ít tầng phải có một số tấm năng lượng mặt trời. / California continues to forge a solar future for itself. The latest is the approval of rules that require new houses and low-rise apartment buildings to have some form of solar power.

Trong khi đó một số thành phố trong tiểu bang đã có yêu cầu này (và các tiểu bang khác đã cân nhắc các quy định đó), Bang Golden trở thành bang đầu tiên ở Mỹ đề ra yêu cầu về năng lượng mặt trời trong luật xây dựng. Ủy ban Năng lượng California đã phê duyệt các thay đổi đối với luật xây dựng vào ngày 9 tháng 5 / While some cities in the state already have this requirement (and other states have considered such legislation,) the Golden State becomes the first in the United States to codify solar requirements in its building code. The California Energy Commission approved the changes to the building code on May 9

Các yêu cầu sẽ áp dụng đối với bất kỳ giấy phép xây dựng nào được cấp sau ngày 1 tháng 1 năm 2020. / The requirements will apply to any building permits issued after Jan. 1, 2020.

Một tấm pin năng lượng mặt trời trên mọi mái nhà / A solar panel on every roof

Các yêu cầu mới đang từng bước được thực hiện cùng với các luật khác trên sổ sách liên quan đến tiêu thụ năng lượng ở California. / The new requirements are in step with other laws on the books regarding energy consumption in California.

Điển hình, đến năm 2030, 50% điện năng của tiểu bang phải xuất phát từ các nguồn sản xuất phi carbon, và năng lượng mặt trời là một trong những nguồn chính mà California đã đầu tư để đạt được mục tiêu đó. Ngoài ra, mục tiêu dự kiến ​​sẽ tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của tiểu bang, việc này đã nhận được rất nhiều sự chú ý. / For instance, by 2030, 50 percent of the state's energy electricity must come from noncarbon-producing sources, and solar has been one of the primary sources California has invested in to achieve that goal. Additionally, the goal is expected to further boost the state's solar industry, which is already getting plenty of attention.

"Đây là một sự mở rộng thị trường rất lớn đối với năng lượng mặt trời", Lynn Jurich, đồng sáng lập và đồng giám đốc điều hành của Sunrun, một công ty lắp đặt năng lượng mặt trời hàng đầu, trao đổi với tờ The New York Times. "Làm theo cách này mang lại hiệu quả cao, và khách hàng muốn nó." / "This is a very large market expansion for solar," Lynn Jurich, co-founder and co-chief executive of Sunrun, a leading solar installation company, told The New York Times. "It's very cost effective to do it this way, and customers want it."

"Đây là việc làm thiết thực cũng như thể hiện sự tự do của người Mỹ về việc tạo ra điện trên tầng thượng của tôi", bà nói thêm. "Và đó là một thí dụ khác của California dẫn đầu theo cách này." / "There's also this real American sense of freedom of producing electricity on my rooftop," she added. "And it's another example of California leading the way."


Kế hoạch California phải có 50% lượng điện được tạo ra bởi các nguồn năng lượng thay thế vào năm 2030. (Ảnh: Cục Quản lý đất đai / flickr) / California plans to have 50 percent of its electricity generated by alternative energy sources by 2030. (Photo: Bureau of Land Management/flickr)

Dĩ nhiên không chỉ là vấn đề sản xuất điện. Cư dân cũng phải có khả năng sử dụng nó. Các quy định mới khuyến khích các nhà xây dựng lắp đặt pin mặt trời cho gia đình cũng như là cho người dân lựa chọn sử dụng năng lượng trực tiếp thay vì chuyển vào lưới điện. Việc lắp đặt pin mặt trời cũng sẽ giúp người dân tiết kiệm được các tiện ích của họ theo cơ cấu giá mới, được tung ra vào năm tới và tính phí khách hàng dựa trên thời gian trong ngày họ sử dụng điện. Việc lưu trữ pin mặt trời sẽ giúp người dân tránh được chi phí cao hơn trong thời gian sử dụng chính. / It's not only an issue of producing the electricity, of course. Residents also have to be able to use it. The new rules encourage builders to install home batteries as well, giving residents the option of using the energy directly instead of funneling it to the grid. Having a battery will also help residents save on their utilities under the new rate structure, which rolls out next year and charges customers based on the time of day they use electricity. Having it stored in a battery will help residents avoid higher costs during prime usage times.

Pierre Delforge, nhà khoa học cấp cao của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC) đã gọi các quy tắc mới là "đột phá" trong một tuyên bố và nói rằng họ sẽ giúp người dân California tiết kiệm tiền và giảm lượng khí thải carbon. / Pierre Delforge, senior scientist for the Natural Resources Defense Council (NRDC) called the new rules "groundbreaking" in a statement and and that they will help Californians save money and reduce their carbon footprint

Các quy định mới sẽ "tiết kiệm cho người dân California hơn 1,7 tỷ đô la trong việc tiết kiệm năng lượng ròng trong 30 năm tới và giảm ô nhiễm carbon trên khắp tiểu bang xuống 1,4 triệu tấn", Delforge viết. "Điều này tương đương với lượng phát thải từ việc sử dụng điện hàng năm của tất cả các hộ gia đình ở thành phố San Francisco.". / The new rules will "save Californians more than $1.7 billion in net energy savings over the next 30 years and reduce carbon pollution statewide by 1.4 million metric tons," Delforge wrote. "This is equivalent to the emissions from the annual electricity use of all households in the city of San Francisco.".

Các quy định mới cũng yêu cầu các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác, bao gồm cả cách điện và các cửa sổ / The new regulations also require other energy-efficiency measures, including insulation and better windows.

Quá nhiều màu xanh để có cuộc sống tươi xanh? / Too much green to be green?

Tất nhiên, những khoản tiết kiệm đó sẽ không thấy rõ ngay lập tức đối với người mua nhà mới. / Of course, those savings won't be immediately apparent to new home buyers.

Ủy ban thừa nhận rằng việc lắp đặt bảng điều khiển năng lượng mặt trời sẽ dẫn đến chi phí gia tăng trong giá nhà, với các ước tính khác nhau, từ $ 8,000 đến $ 12,000 trong chi phí bổ sung, theo tờ The Times. C.R. Herro, phó chủ tịch quản lý môi trường của Meritage Homes, trao đổi với quản lý người tiêu thụ rằng ông ước tính các tiêu chuẩn năng lượng mới có thể tăng thêm từ 25.000 đến 30.000 đô la trong chi phí xây dựng. / The commission acknowledged that the solar panel installation will result in an increased cost in home prices, with estimates ranging anywhere from $8,000 to $12,000 in additional cost, according to The Times. C.R. Herro, vice president of environmental affairs for Meritage Homes, told Consumer Affairs he estimates the new energy standards could add between $25,000 and $30,000 to construction costs.

Gia tăng chi phí nhà ở là một mối quan tâm hợp pháp trong tiểu bang. Bốn trong số năm thị trường nhà ở đắt nhất của quốc gia trong quý IV năm 2017 là ở California, theo Hiệp hội các nhà môi giới quốc gia. San Jose đứng đầu danh sách, với chi phí trung bình của một hộ gia đình hiện tại là 1,27 triệu. Mức thấp nhất trong bốn tiểu bang là ở San Diego-Carlsbad với 610,000 đô la. / Increasing housing costs are a legitimate concern in the state. Four of the nation's five most expensive housing markets in the fourth quarter of 2017 were in California, according to the National Association of Realtors. San Jose topped the list, with the median cost of an existing family home at $1.27 million. The lowest of the four, San Diego-Carlsbad, was $610,000.


Lắp đặt các tấm pin mặt trời trên các ngôi nhà mới có thể làm tăng chi phí nhà cửa thêm 10,000 đô la, nếu không phát sinh thêm. (Ảnh: Joseph Sohm / Shutterstock) / Installing solar panels on new homes could increase the cost of homes by $10,000, if not more. (Photo: Joseph Sohm/Shutterstock)

"Cuộc khủng hoảng nhà ở của tiểu bang là có thật", Nghị sĩ bang Brian Dahle trao đổi với USA Today. "Vấn đề khả năng chi trả của California khiến cho người dân càng ngày càng khó để sống ở đây". / "The state's housing crisis is real," State Assemblyman Brian Dahle told USA Today. "California's affordability problem is making it more and more difficult for people to afford to live here."

Ủy ban và ngành xây dựng, nhìn chung là quả quyết với các quy tắc mới, cho rằng chi phí tăng lên sẽ được bù đắp bằng việc tiết kiệm năng lượng mà các cư dân sẽ nhìn thấy trong suốt thời gian sống của gia đình. / The commission and the construction industry, which is generally positive on the new rules, say the increased costs will be offset by the energy savings residents see over the course of the home's lifetime.

Ủy ban Năng lượng ước tính các tiêu chuẩn mới sẽ thêm khoảng 40 đô la vào khoản thanh toán trung bình hàng tháng trên khoản vay thế chấp 30 năm nhưng cũng sẽ tiết kiệm cho người tiêu dùng 80 đô la trên hóa đơn làm sưởi, làm mát và chiếu sáng hàng tháng, theo tờ The Times. / The Energy Commission estimates the new standards will add about $40 to an average monthly payment on a 30-year mortgage but will also save consumers $80 on monthly heating, cooling and lighting bills, per The Times.

Ngoài ra, Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên (NRDC) lập luận rằng các quy tắc mới sẽ vẫn giúp người dân có thu nhập thấp. Họ chi tiêu gấp đôi năng lượng trên một đô la thu nhập so với mức trung bình toàn tiểu bang, NRDC nói, những cải tiến hiệu quả này sẽ "cung cấp cứu trợ" từ các hóa đơn năng lượng đắt tiền. / Additionally, the NRDC argues that the new rules will still help low-income residents. They spend twice as much on energy per dollar of income than the statewide average, the NRDC says, and these efficiency improvements will "provide relief" from expensive energy bills.

Nguồn: http://cep.com.vn/california-tro-thanh-tieu-bang-dau-tien-yeu-cau-lap-dat-tam-pin-mat-troi-tren-nhung-ngoi-nha-moi-5704.html

Posted on July 03, 2018 06:55:21 AM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.