Anh - Việt10 Sự thật thú vị về tiếng Anh mà bạn không biết

Được viết bởi: Hust IT1


10 Interesting facts about the English language that you didn’t know


10 Sự thật thú vị về tiếng Anh mà bạn không biếtDid you know that enneacontakaienneagon is actually a word in the English language? (And you thought pronouncing supercalifragilisticexpialidocious was difficult?). In fact, the meaning of the word is just as bizarre as the word itself: it’s a shape with ninety-nine sides.
Bạn có biết rằng enneacontakaienneagon thực sự là một từ trong tiếng Anh không? (Và bạn đã nghĩ rằng phát âm từ supercalifragilisticexpialidocious là khó đúng không?). Trong thực tế, ý nghĩa của từ này dường như cũng kì lạ như chính nó: đó là một hình có chín mươi chín mặt.

Compared to other languages, English may seem simple, but that is probably because most people don’t realize it is full of crazy inventions, misinterpretations, mistakes, strange words, and needless words!
So với các ngôn ngữ khác, tiếng Anh có vẻ đơn giản, nhưng đó có thể là vì hầu hết mọi người không nhận ra nó chứa đầy những phát minh điên rồ, những sự hiểu sai, các lỗi, những từ lạ và những từ không cần thiết mà thôi!

Let’s take a look at ten interesting facts about the English language:
Chúng ta hãy xem mười sự thật thú vị về tiếng Anh nhé:

1, “I am” is the shortest complete sentence in the English language. / “I am” là câu hoàn chỉnh ngắn nhất trong tiếng Anh.
2, A pangram sentence is one that contains every letter in the language / Một câu pangram là câu có chứa mọi chữ cái trong ngôn ngữ.
For example, the sentence “The quick brown fox jumps over the lazy dog” is a pangram.
Ví dụ, câu "The quick brown fox jumps over the lazy dog" (Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua con chó lười biếng) là một câu pangram.

3, Supercalifragilisticexpialidocious is NOT the longest word in English. / Supercalifragilisticexpialidocious KHÔNG phải là từ dài nhất trong tiếng Anh.
This extra long word (that approximately means “fantastic”) was popularized by the movie Mary Poppins and was eventually added to the dictionary. What you probably didn’t know is that there is a word that is longer—yes longer—than this one. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis is a type of lung disease caused by inhaling ash and dust. Go ahead and try pronouncing that!
Từ dài ngoằng này (có nghĩa là "tuyệt vời") đã được truyền bá bởi bộ phim Mary Poppins và cuối cùng nó được thêm vào từ điển. Điều bạn có thể không biết là còn có một từ dài hơn nữa — đúng thế dài — hơn từ này đấy. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis là một loại bệnh về phổi do hít phải tro và bụi. Hãy bắt đầu và thử phát âm từ đó nhé!

4, There are “ghost words” that mean nothing. / Có những từ "ghost words" là những từ chẳng có nghĩa gì cả.
Believe it or not, there are some words that appeared in the dictionary because of printing errors. The nonexistent word “dord” appeared in the dictionary for eight years in the mid-20th century. It became known as a “ghost word.”
Tin hay không tùy bạn, có một số từ đã xuất hiện trong từ điển vì lỗi in ấn. Từ "dord" không có nghĩa đã xuất hiện trong từ điển trong tám năm vào giữa thế kỷ 20. Nó được gọi là một "ghost word."

5, The shortest, oldest, and most commonly used word is “I.” / Từ ngắn nhất, lâu đời nhất và được sử dụng phổ biến nhất là từ “I.”
Medieval manuscripts reveal that some of the oldest words in English are “I,” “we,” “two,” and “three.” This makes “I” one of the shortest and oldest words in the English language. It is also the most commonly used word in English conversations.
Các bản chép tay thời trung cổ cho thấy một số từ lâu đời nhất trong tiếng Anh là “I”, “we”, “two” và “three”. Điều này khiến cho “I” là một trong những từ ngắn và lâu đời nhất trong tiếng Anh. Nó cũng là từ được sử dụng nhiều nhất trong các cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh.

6, A new word is added to the dictionary every two hours. / Một từ mới sẽ được thêm vào từ điển sau mỗi hai giờ.
Between now and your next meal, a new word will be put into the dictionary. During the course of the year, almost 4,000 new words are added! So, the next time you try to catch the attention of the dissertation committee, try adding some new words to your project.
Từ giờ cho đến bữa ăn tiếp theo của bạn, một từ mới sẽ được thêm vào từ điển. Trong suốt năm, gần 4.000 từ mới được thêm vào đó nha! Vì vậy, lần tới bạn hãy cố gắng thu hút sự chú ý của ủy ban luận văn bằng cách hãy thử thêm một số từ mới vào dự án của mình nhé.

7, There’s a name for words that we repeat often. / Có một cái tên cho những từ mà chúng ta lặp lại thường xuyên.
Words we always use even though they add no meaning or value to a sentence are called crutch words. For example, in the sentence “Then I was like, OMG, then like, he went there, and like…” it is pretty obvious that “like” is the crutch word. “Actually,” “honestly,” and “basically” are also commonly used as crutch words.
Các từ chúng ta luôn sử dụng ngay cả khi chúng không thêm được một ý nghĩa hay giá trị cho một câu được gọi là các crutch word. Ví dụ, trong câu "Then I was like, OMG, then like, he went there, and like…" khá rõ ràng rằng "like" là crutch word. “Actually” “honestly,” và “basically” cũng thường được sử dụng như là crutch word .

8, Swims will be swims even when turned upside down. / Swims sẽ vẫn là swims ngay cả khi bị đảo ngược lại.
Such words are called ambigrams.
Những từ như vậy được gọi là ambigram.

9, English is the language of the air. / Tiếng Anh là ngôn ngữ của không trung.
This means that all pilots have to themselves and speak in English while flying, regardless of their origin.
Điều này có nghĩa là tất cả các phi công phải tự nhận diện và nói tiếng Anh trong khi bay, bất kể xuất xứ của họ ở đâu.

10, Girl used to mean small boy or girl. / Girl đã từng có nghĩa là cậu bé hay cô bé.
The word “girl” was not initially used to refer to a specific gender. It used to mean “child” or “young person” regardless of the gender.
Từ "girl" ban đầu không được sử dụng để chỉ một giới tính cụ thể. Nó được sử dụng theo nghĩa "đứa trẻ" hoặc "người trẻ" không đề cập tới giới tính.

Nguồn: chaule1511.blogspot.com

Posted on March 29, 2020 04:58:13 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.