Share tài liệu30 câu hỏi thi thử của hocvalamtheobac.vn, giaothonghocduong.com.vn (có đáp án)

Được viết bởi: Hust IT1


hocvalamtheobac.vn


Câu 1: Chọn cụm từ đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh điền vào chỗ trống:
"Nông dân giàu thì nước ta giàu,.... thịnh thì nước ta thịnh".
Đáp án: Nông nghiệp.

Câu 2: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hoà bình”. Đoạn trích trong thư khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho bộ đội, và đồng bào Tây Bắc sau chiến thắng gì?
Đáp án: Chiến thắng Điện Biên Phủ

Câu 3: "Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong tác phẩm nào?
Đáp án: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Câu 4: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quí hơn độc lập tự do, câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong tác phẩm nào?
Đáp án: Lời kêu gọi, ngày 17-7-1966

Câu 5: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”, câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong tác phẩm nào?
Đáp án: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch

Câu 6: “Người cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học thực tế. Người không học thì như đi ban đêm không có đèn, không có gậy, dễ vấp té, có phải thế không?”. Đây là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn ai?
Đáp án: Nguyễn Thị Định

Câu 7: "Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã", Luận điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?
Đáp án: Đường Cách mệnh

Câu 8: Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?
Đáp án: Chủ nghĩa yêu nước

Câu 9: Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy, luận điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?
Đáp án: Đường Cách mệnh

Câu 10: Ngày 28/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết một bài đăng báo Cứu quốc: "Ng­ười đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, như­ng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi". Bài báo đó có tên là gì?
Đáp án: Tự phê bình

Câu 11: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hoà bình”. Đoạn trích trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho bộ đội, và đồng bào Tây Bắc sau chiến thắng gì?
Đáp án: Chiến thắng Điện Biên Phủ

Câu 12: "Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong", luận điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?
Đáp án: Đạo đức cách mạng

Câu 13: "Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong tác phẩm nào?
Đáp án: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Câu 14: "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quí hơn độc lập tự do". Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?
Đáp án: Lời kêu gọi, ngày 17-7-1966

Câu 15: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, của dân ta. Các đồng chí từ trung ­ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như­ giữ gìn con ngư­ời của mắt mình", luận điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?
Đáp án: Di chúc

Câu 16: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”, luận điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?
Đáp án: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch

Câu 17: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
Đáp án: Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân

Câu 18: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn là gì?
Đáp án: Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta

Câu 19: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?
Đáp án: Cách mạng vô sản

Câu 20: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đáp án: Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

Câu 21: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh và điền vào chỗ trống:
"Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.... mà tự giải phóng cho ta".
Đáp án: đem sức ta

Câu 22: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh và điền vào chỗ trống:
"Việt Nam muốn làm bạn với ..., không gây thù oán với một ai".
Đáp án: Mọi nước dân chủ

Câu 23: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh và điền vào chỗ trống: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem...... để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".
Đáp án: Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải

Câu 24: Trong nhiều bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên và phân tích 5 đức tính chủ yếu của người cách mạng. Đó là các đức tính nào?
Đáp án: Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng - Liêm

Câu 25: "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta"
Những câu trên trích từ tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Đáp án: Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng

Câu 26: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn?
Đáp án: ở các nước châu Á, phương Đông

Câu 27: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất
Đáp án: Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất

Câu 28: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn cho chủ nghĩa xã hội được thực hiện cần có những yếu tố nào?
Đáp án: Tất cả các phương án trên

Câu 29: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới chế độ dân chủ mới có những yếu tố nào:
Đáp án: Cả chủ nghĩa tư bản, cả chủ nghĩa xã hội.

Câu 30: Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?
Đáp án: Không xóa bỏ quyền sở hữu tư liệu sản xuất của họ.


giaothonghocduong.com.vn


Câu 1: Thanh tra giao thông đường bộ có đúng là cơ quan có thẩm quyền quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý hay không?
Đáp án: Không đúng

Câu 2: Cơ quan Cảnh sát giao thông đường bộ có đúng là cơ quan có thẩm quyền quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý hay không?
Đáp án: Không đúng

Câu 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đúng là cơ quan có thẩm quyền quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý hay không?
Đáp án: Đúng

Câu 4: Cơ quan quản lý giao thông vận tải có đúng là cơ quan có thẩm quyền quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý hay không?
Đáp án: Không đúng

Câu 5: Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy có phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi tham gia đường bộ hay thông?
Đáp án: Có

Câu 6: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy sử dụng ô, điện thoại di động có vi phạm quy tắc giao thông không?
Đáp án: Có vi phạm

Câu 7: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
Đáp án: Biển 1.  

Câu 8: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?
Đáp án: Biển 1 và 3.

Câu 9: Biển nào báo hiệu chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau? 
Đáp án: Biển 1 và biển 3

Câu 10: Biển nào báo hiệu chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?
Đáp án: Biển 1 và 3.

Câu 11: Người điều khiển xe đạp điện tham gia giao thông không đi bên phải theo chiều của mình, đi không đúng phần đường quy định bị phạt tiền từ… đến….?
Đáp án: Từ 50.000 đến 60.000 đồng.

Câu 12: Khi điều khiển xe đạp điện sử dụng ô hoặc điện thoại sẽ bị phạt tiền bao nhiêu?
Đáp án: Từ 50.000 đến 60.000 đồng.

Câu 13: Điều khiển xe đạp điện chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên thì bị phạt tiền từ… đến…?
Đáp án: Từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng.

Câu 14: Tùng đang điều khiển xe máy điện tham gia giao thông và có điện thoại, Tùng đã giảm tốc độ và rút điện thoại ra nghe, hành động của Tùng có vi phạm Luật giao thông đường bộ hay không?
Đáp án: Có.

Câu 15: Khi mua xe máy điện (loại xe nhập khẩu) người dân cần yêu cầu cửa hàng cung cấp loại giấy tờ nào dưới đây?

 
Đáp án: Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Câu 16: Với xe đạp điện chạy pin, có thể sử dụng loại pin khác cho xe của bạn sau khi pin bị hỏng không?
Đáp án: Có thể thay pin nhưng phải cùng loại với pin đang sử dụng.

Câu 17: Để đảm bảo vận hành xe đạp điện, xe máy điện an toàn, người sử dụng cần lưu ý điều gì?

 
Đáp án: Cả 2 ý đều đúng

Câu 18: Theo bạn, những hành vi nào sau đây cần tránh để đảm bảo điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông một cách an toàn?
Đáp án: Tất cả các phương án đưa ra đều đúng.

Câu 19: Theo bạn, những việc làm nào sau đây nên thực hiện để đảm bảo điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông một cách an toàn?
Đáp án: Vặn ga từ từ, tránh trường hợp vặn ga đột ngột.

Câu 20: Khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đi qua đường ngập nước cần chú ý điều gì?
Đáp án: Tắt nguồn điện, dùng bàn đạp để di chuyển.

Câu 21: Nên sử dụng pin, ắc quy của xe đạp điện, xe máy điện như thế nào để duy trì được chất lượng cũng như tuổi thọ của pin ?

 
Đáp án: Dùng hết dung lượng của pin, ắc quy rồi sạc; mỗi lần sạc thì sạc đầy.

Câu 22: Khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe, đúng hay sai?
Đáp án: Sai.

Câu 23: Người ngồi phía sau xe máy điện có cần phải đội mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy hay không?
Đáp án: Có.

Câu 24: Người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?
Đáp án: Khi tham gia giao thông.

Câu 25: Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe đạp điện, xe máy điện cần thực hiện như thế nào?
Đáp án: Đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng cách, quần áo gọn gàng

Câu 26: Trong tình huống dưới đây, xe con có chấp hành đúng quy tắc giao thông không?
Đáp án: Có

Câu 27: Trong trường hợp sau đây, xe con có đỗ đúng quy tắc giao thông không?
Đáp án: Có

Câu 28: Trong trường hợp sau đây, xe mô tô có đỗ đúng quy tắc giao thông không?
Đáp án: Có

Câu 29: Trong trường hợp sau đây, xe nào đỗ đúng quy tắc giao thông?
Đáp án: Xe con và mô tô

Câu 30: Trong tình huống sau đây, theo thứ tự, xe con có chấp hành đúng quy tắc giao thông không?
Đáp án: Có

Posted on June 02, 2019 11:33:06 AM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.