Anh - ViệtBốn lý do tại sao khuyến khích nghệ thuật sáng tạo lại quan trọng cho trẻ em

Được viết bởi: Hust IT1


Four Reasons Why It’s Important to Encourage Children to Learn About Creative Arts


Bốn lý do tại sao khuyến khích nghệ thuật sáng tạo lại quan trọng cho trẻ em


The average Nigerian school concentrates more on STEM subject than ‘softer’ subjects such as Fine Arts, Music, Drama/Theatre and Languages (alternative). This is because these kinds of subjects, usually categorized as ‘The arts”, are not considered as important as other subjects. They are not always recognized as a vital component of modern day learning, so are not evaluated through high stakes. Even more, several parents discourage their children from opting for these subjects, as they hold the misconception that art is a superfluous, isolated subject. They rather encourage the children to go for “serious subjects” that help them secure jobs that meet the needs of our ever-changing economy.

Trường trung học Nigeria tập trung nhiều vào các môn STEM hơn là các môn học 'mềm mại' như Mỹ thuật, Âm nhạc, Kịch/ rạp hát và Ngôn ngữ (thay thế). Đây là do các thể loại môn học này thường được phân ra là ‘Nghệ thuật”, không được xem là quan trọng như các môn khác. Chúng không phải lúc nào cũng được công nhận là một thành phần quan trọng của việc học tập hiện đại, do đó mà không được đánh giá thông qua các thành tích cao. Hơn thế nữa, một số bậc cha mẹ không khuyến khích con cái của họ lựa chọn các môn học này, vì họ vẫn giữ quan niệm sai lầm rằng nghệ thuật là một môn học không cần thiết và cô lập. Đúng hơn là họ khuyến khích trẻ lựa chọn “các môn học nghiêm túc” giúp chúng bảo đảm việc làm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế luôn thay đổi.What these schools and parents do not understand is that the arts have a powerful impact on learning and are important in their own right. If learning about music at an early age wasn’t important, do you think most of us will be able to recite the letters of the alphabet by singing the abc song in our head? Also, If drama, movement, and performance weren’t important, why would we look forward to watching African Magic or MTV Base? Or why idolize celebrities like Beyonce or even our own Tiwa Savage -performers who use their voices and gestures to hold a mirror up to life so that we might see ourselves more clearly? There is a strong need to strength and expand the Arts rather than reduce or eliminate it. Here’s why:

Điều mà các trường học và phụ huynh không hiểu là nghệ thuật có một tác động mạnh mẽ đến việc học tập và quan trọng là quyền riêng của họ. Nếu việc học âm nhạc ở độ tuổi sớm không quan trọng thì bạn có nghĩ rằng hầu hết chúng ta sẽ có thể đọc thuộc lòng các chữ cái trong bảng chữ cái bằng cách hát bài abc trong trí nhớ của chúng ta không ? Ngoài ra, nếu kịch, chuyển động, biểu diễn không quan trọng, tại sao chúng ta lại mong đợi được xem African Magic hoặc MTV Base? Hoặc tại sao thần tượng những người nổi tiếng như Beyonce hay thậm chí là những người biểu diễn Tiwa Savage của riêng họ, những người sử dụng tiếng nói và cử chỉ của họ để làm gương cuộc sống cho chúng ta có thể thấy mình rõ ràng hơn? Có một nhu cầu mạnh mẽ về điểm mạnh và mở rộng nghệ thuật hơn là giảm bớt hoặc loại bỏ nó. Đây là lý do tại sao:

Self-Expression

Tự biểu hiện

Unlike other subjects, the arts require learners to convey meaning through the use of movements, symbols, visuals and sounds as well and these create room for self-expression. The students learn innovation, creativity, focus, self-discipline, as well how to express themselves and communicate using multi-literacies. They also learn how to get in touch with their own feelings and those of others.

In fact, you find that students who are confused and frustrated in other classroom settings become not only absorbed, they find a way to articulate their thoughts and emotions through non-linear and non-verbal communication; and sort of creates a balanced learning environment for the child.

Không giống như các môn học khác, nghệ thuật đòi hỏi người học phải chuyển tải ý nghĩa thông qua việc sử dụng các chuyển động, biểu tượng, hình ảnh cũng như là âm thanh và những điều này tạo ra nơi để tự thể hiện. Các học sinh học sự đổi mới, sáng tạo, tập trung, tự kỷ luật, cũng như cách thể hiện bản thân và giao tiếp bằng cách sử dụng đa ngôn ngữ. Họ cũng học cách liên kết với cảm xúc của chính họ và của những người khác.

Trên thực tế, bạn thấy rằng những học sinh bị bối rối và thất vọng trong các lớp học khác trở nên không chỉ chăm chú, họ còn tìm cách để nói lên suy nghĩ và cảm xúc thông qua giao tiếp phi tuyến tính và phi ngôn ngữ; và tạo ra một môi trường học tập cân bằng cho đứa trẻ.


Cultural awareness, Empathy and Tolerance

Nhận thức văn hóa, cảm thông chia sẻ và khoan dung

Many of the arts such as theatre, music e.t.c require learners to work together. By collaborating, they not only learn how to work together to achieve great things, they learn to understand differences and diversity. They develop creative problem-solving skills, communicate thoughts and ideas in a variety of ways, gain the tools necessary for understanding human experience, and they learn to adapt and respect the differences in the way they and others work and think. By learning about other people, they are able to develop their ability for empathy, and as such understand and appreciate cultures, traditions, and symbols. Essentially, the arts becomes a way of changing perceptions and stereotypes as learners are exposed to different societies and cultures through their arts.

Nhiều môn nghệ thuật như diễn kịch, âm nhạc e.t.c yêu cầu người học phải làm việc cùng nhau. Bằng cách cộng tác, họ không chỉ học cách làm việc cùng nhau để đạt được những điều tuyệt vời, họ còn học cách thấu hiểu sự khác biệt và đa dạng. Họ phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo, truyền đạt ý tưởng và ý tưởng theo nhiều cách khác nhau, đạt được các lợi thế cần thiết để hiểu kinh nghiệm của con người và học cách thích nghi và tôn trọng sự khác biệt trong cách họ và người khác làm việc và suy nghĩ. Bằng cách tìm hiểu về những người khác, họ có thể phát triển khả năng đồng cảm, và như vậy sự thấu hiểu và đánh giá nền văn hóa, truyền thống và biểu tượng. Về cơ bản, nghệ thuật trở thành một cách để thay đổi nhận thức và khuôn mẫu khi người học được tiếp xúc với các xã hội và văn hóa khác nhau thông qua nghệ thuật của họ.

Critical intellectual skills

Nhận thức văn hóa, cảm thông chia sẻ và khoan dung

“How do I express this feeling through my music?” “What is the artists’ perspective?” “How should I play this character?” These are some of the questions the learner may need to ask when studying the arts. It fosters problem-solving and critical thinking skills which they can carry over into their education and other parts of life. They learn to observe, interpret situations, see different perspectives, analyse and synthesize problems. This to think critically to solve problems in a unique way is what comes to play when they are launched into the real world and they have to find their feet in the labour market. They are able to make choices and decisions in any situation…which is basically the requirement for being a successful adult. Even more, they are less gullible and less easy to puppeteer.

"Làm thế nào để tôi thể hiện cảm xúc này thông qua âm nhạc của tôi?" "Quan điểm của nghệ sĩ là gì?" "Tôi nên đóng vai nhân vật này thế nào?" Đây là một số câu hỏi mà người học có thể cần phải hỏi khi học nghệ thuật. Nó thúc đẩy các kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện mà họ có thể mang vào học tập và các khía cạnh khác của cuộc sống. Họ học cách quan sát, diễn giải tình huống, xem xét các quan điểm khác nhau, phân tích và tổng hợp các vấn đề. Điều này giúp họ tư duy phản biện để giải quyết vấn đề một cách độc đáo, đó là những thứ đi vào vở diễn đến khi họ bước vào thế giới thực và họ phải tìm thấy đôi chân của mình trong thị trường lao động. Họ có thể đưa ra lựa chọn và quyết định trong mọi tình huống… đó là yêu cầu căn bản để thành người lớn thành công. Hơn thế nữa, họ không dễ bị lừa và không dễ trở thành con rối.

Confidence and inventiveness

Nhận thức văn hóa, cảm thông chia sẻ và khoan dung

The arts create opportunities for students to explore their talents and build their confidence. Getting up on a stage and singing or taking on a character that differs completely from one’s own character gives the learner a chance to step outside their comfort zone and try new things in other areas of their lives. By engaging the learner in this process, the learner develops a measure of self-esteem, self-discipline, cooperation, and self-motivation, which sparks ingenuity and inventiveness.

Nghệ thuật tạo cơ hội cho học sinh khám phá tài năng và xây dựng niềm tin cho họ. Khơi dậy trên sân khấu và ca hát hoặc tham gia vào một nhân vật hoàn toàn khác với tính cách của chính họ sẽ giúp người học có cơ hội bước ra ngoài vùng an toàn của mình và thử những điều mới ở các lĩnh vực khác trong cuộc sống của họ. Khuyến khích người học vào quá trình này, người học sẽ phát triển chừng mực về lòng tự trọng, tự kỷ luật, hợp tác, và năng động, sẽ tạo ra sự khéo léo và sáng tạo.

Source: Bellanaija
Dịch bởi: thuyloan95

Posted on June 25, 2018 04:49:23 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.