Anh - ViệtCongratulations,the girl!

Được viết bởi: ♡Pink_Gum


Congratulations,the girl!You did a great job,I did this discussion to congratulate a beloved person~
Chúc mừng nhé cô gái!Bạn đã làm rất tốt,tôi đã làm cái thảo luận này để chúc mừng 1 người tôi yêu quý~And .... this moment also came ..... you got first in the ranking
Khoảnh khắc này cuối cùng đã đến bạn......... đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng!Of course I also congratulate the top 2 and top 3!Everyone is good.
Đương nhiên tôi cũng chúc mừng những người đứng top 2 và top 3.MỌi người đều giỏi cả.

I hope my little girl will always hold on to this position. Come on, girl. I always support you. I have liked all your discussions again after a small incident happened unexpectedly with this sister.
Tôi hy vọng cô bé của tôi sẽ luôn giữ vững vị trí này. Thôi nào, cô gái. Tôi luon ủng họo ban. Tôi đã thích tất cả các cuộc thảo luận của bạn một lần nữa sau khi một sự cố nhỏ xảy ra bất ngờ với người chị này.

And I really admire you. This discussion is short but I have put all my heart into it to write you! (This is true)
Và chị thực sự ngưỡng mộ em. Bài thảo luận này tuy ngắn nhưng chị đã đặt hết tâm huyết vào đó để viết cho em! (Đây là sự thật)AND A TIME TO CONGRATS YOU
VÀ MỘT LẦN NỮA CHÚC MỪNG EM

Posted on April 15, 2019 05:36:39 PM


13
105
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.