Hướng dẫn
Đã có thể sử dụng tạo bảng (new)

Được viết bởi: ✰Like a boss✰


Hiện tại tạo bảng đã được áp dụng vào diễn đàn


Trong đó mới nhất là các bạn có thể tạo bảng bằng lệnh [table],[trt],[tdt],[tr],[td]

VD:

DạngVí dụ động từ "to write"
Đơn giảnwrite
Thêm s/eswrites
Quá khứwrote
To + nguyên mẫuto write
V-ingwriting
V-ed / V3written


viết thành:


[table]
[trt][tdt]Dạng[/tdt][tdt]Ví dụ động từ "to write"[/tdt][/trt]
[tr][td]Đơn giản[/td][td]write[/td][/tr]
[tr][td]Thêm s/es[/td][td]writes[/td][/tr]
[tr][td]Quá khứ[/td][td]wrote[/td][/tr]
[tr][td]To + nguyên mẫu[/td][td]to write[/td][/tr]
[tr][td]V-ing[/td][td]writing[/td][/tr]
[tr][td]V-ed / V3[/td][td]written[/td][/tr]
[/table]

Phần bôi vàng là có hay không cũng được. Phần màu vàng thì nó sẽ tạo ra các ô màu xanh

Posted on May 24, 2019 08:21:20 AM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.