Hỏi đápGiải Tin có thưởng P2 :3

Được viết bởi: Ded boiz


- Trước tiên, bài này nhìn thì dễ nhưng nó nó lại khó kinh khủng


Tui nghĩ từ sáng đến chiều nó mới được có 50% :v(500 magots ~)

In các số nhị phân


Cho biết hai số nguyên dương n, k. Hãy in ra danh sách các số nhị phân độ dài n bit và có đúng k bit 1. Danh sách phải được in theo thứ tự giá trị tăng dần.

Input FormatGồm một dòng chứa hai số nguyên n, k.

Constraints2 ≤ n, k ≤ 16

Output FormatIn ra một số dòng, mỗi dòng một số nhị phân n bit và có k bit 1. Các số được in theo trật tự giá trị tăng dần

Sample Input 0


3 1

Sample Output 0


001
010
100

Sample Input 1


5 2

Sample Output 1


00011
00101
00110
01001
01010
01100
10001
10010
10100
11000

Posted on September 15, 2019 08:28:43 PM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.