C++Hỏi bài DIENDAU vs SOFTWARE

Được viết bởi: ❧Frog☆Fox➻❥


ĐIỀN DẤU

Cho n số tự nhiên a1,a2, ...,an. Ban đầu các số được đặt liên tiếp theo đúng thứ tự cách nhau bởi dấu cách trống: a1 a2 ... an. Cho trước số nguyên S, có cách nào thay các dấu cách trống bằng dấu + hay dấu − để được một biểu thức số học cho giá trị là S không?

Dữ liệu cho trong file DIENDAU.INP có cấu trúc như sau:

Dòng đầu tiên ghi 2 số n và S (1 ≤ n ≤ 1000, S≤10000).
Dòng thứ hai ghi dãy số nguyên gồm n số cách nhau bởi dấu cách trống ( 0≤ai≤10^4)

Kết quả ghi ra file DIENDAU.OUT

Nếu biểu thức cho giá trị bẳng S thì dòng đầu tiên ghi số 1, dòng thứ hai ghi biểu thức. Còn nếu biểu thức không cho giá trị bằng S thì ghi số 0.

Test: https://drive.google.com/file/d/1h6cVTTj8Gtkdq5tJ4h4XrAtlWZyN5Z_c/view?usp=sharing

KHOA HỌC KĨ THUẬT:
Ví dụ:
SOFTWARE.INP
6
10 100 30 50 50 80
100 30 40 40 60 90
SOFTWARE.OUT
130
1 3 6
2 4 5

Posted on May 28, 2021 03:21:57 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.