C++Hỏi bài solonnhat - số lớn nhất

Được viết bởi: ❧Frog☆Fox➻❥


Số lớn nhất

Cho 2 số nguyên dương X=X1X2…Xn và Y= Y1Y2…Ym (M,N≤200). Hãy tìm số Z=Z1Z2…Zk lớn nhất (Z nhận được từ X và Y bằng cách xoá đi một số chữ số).

Ví dụ:

X= 12345;Y= 435012
Thì Z=45 (nhận được từ X bằng cách xoá đi X1,X2,X3; nhận được từ Y bằng cách xoá đi Y2 ¬, Y4 , Y5 , Y6)

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản solonnhat.inp gồm:
- Dòng thứ nhất là X.
- Dòng thứ hai là Y.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản solonnhat.out 1 số Z là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

solonnhat.inp_____solonnhat.out
42572
39258_____________25
12345
4351023__________123

Trong đó: có 1/6 số test chỉ tồn tại số Z mà các chữ số của nó trong X và Y là liên tiếp nhau.

Posted on May 18, 2021 11:08:53 AM


3
110
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.