Hướng dẫnHướng dẫn sử dụng công cụ giải toán Horobot

Được viết bởi: Hust IT1


Dùng Horobot MathMột số ví dụ thường gặp:
x√ ta nhập sqrt(x)
x4−2x2+1=0 ta nhập x^4-2x^2+1=0
∫1elnxdx ta nhập int_1^e lnx dx
limx→1x2−1x−1 ta nhập lim(x to 1) (x^2-1)/(x-1)
limn→∞(1+1n)n ta nhập lim(n to infinity) (1+1/n)^n

Đạo hàm: (x2+1)′ ta nhập d/dx (x^2+1)

I. Cú pháp của một số phép toán đơn giản
1. Nhập các hàm toán học cơ bản:
Hàm mũ: a^x
Hàm logaric: log_a(x); log(x)=log_10(x); ln(x)=log_e(x) (hàm ln(x) máy tính hiện thị là log(x))
Hàm vô tỉ, căn bậc 2: sqrt(x); hay x^(1/2). Căn bậc n: x^(1/n). hoặc 4th root(x) là x√4
Hàm lượng giác: sin(x); cos(x); tan(x); cot(x).
Hàm lượng giác ngược: arcsin(x); arcos(x); arctan(x); arccot(x).
Hàm hữu tỉ P(x) trên Q(x): P(x)/Q(x).
2. Các đại lượng toán học:
Số pi: pi
Vô cùng: infinity
Cơ số e: e
3. Tính giới hạn hàm số:
Tính lim của f(x) khi x dần đến a:
lim f(x) as x -> a;
lim f(x) as a; lim(x to a) f(x).
4. Tính đạo hàm hàm một biến:
Tính đạo hàn cấp 1 của f(x): d/dx f(x); {f(x)}’.
Tính đạo hàm cấp n của f(x): d^n/dx^n f(x); {f(x)}”.
5. Tính đạo hàm riêng:
Tính đạo hàm riêng cấp 1 của hàm f(x,y): d/dx f(x,y); d/dy f(x,y)
Tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f(x,y): d^2/dx^2 f(x,y); d^2/dxdy f(x,y); d^2/dy^2 f(x,y)
Tính đạo hàm riêng cấp n của hàm nhiều biến tương tự như trên.
6. Tính tích phân:
Tính tích phân bất định của hàm f(x): int f(x) dx.
Tính tích phân xác định của hàm f(x): int_a^b f(x) dx; int f(x) dx from a to b
7. Giải phương trình đại số:
Phương trình bậc 2: ax^2+bx+c=0.
Phương trình bậc 3: ax^3+bx^2+cx+d=0.
8. Giải hệ phương trình:
Hệ 2 PT 2 ẩn: {f(x,y)=0,g(x,y)=0}
Hệ nhiều PT nhiều ẩn: {f(x,….,z)=0,…p(x,…,z)=0}
9. Giải phương trình vi phân:
Tuyến tính cấp 1: y’+p(x)y=q(x)
Tuyến tính cấp 2: y”+p(x)y’+q(x)y=f(x)
PTVP cấp 1 khác: y’=f(x,y)

II-Cú pháp và ví dụ minh họa các phép toán phức tạp:
1. Tìm GTLN, GTNN thỏa điều kiện
Cú pháp tìm GTLN: Maximize f(x,y,z,…), điều kiện 1, điều kiện 2, …
Cú pháp tìm GTNN: Minimize f(x,y,z,…), điều kiện 1, điều kiện 2, …

2. Giải phương trình, hệ phương trình
Cú pháp giải phương trình: Solve f(x,y,z,…)=0 hoặc đơn giản ghi f(x,y,z,..) = 0
Cú pháp giải hệ phương trình: Solve f(x,y,z,..)=0, g(x,z,y,…)=0 hoặc { f(x,y,z,…,) , g(x,y,z,…)}

3. Đơn giản và rút gọn biểu thức
Cú pháp : Simplify f(x,y,z,…)

4. Khai triển và thu gọn biểu thức
Cú pháp : expand f(x,y,z,…)

5. Phân tích nhân tử
Cú pháp : factor f(x,y,z,…)

6. Tìm số hạng tổng quát của dãy số
Cú pháp: a(1)=a, a(2)=b, a(n+2)=c a(n+1) + d a(n)
Lưu ý ta không dùng dấu nhân mà chỉ viết cách ra nhé!


Hình ảnh minh họa:


Posted on July 28, 2018 08:22:18 PM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.