Anh - ViệtIn life sometimes difficult

Được viết bởi: Hust IT1


There are normal things but also can not solve the problem

Có những chuyện khá bình thường nhưng ta không thể giải quyết vấn đề đóEg we do something good, your friend say with you: Well done! And...what do you say now?

Ví dụ như chúng ta làm điều gì đó tốt, bạn của bạn nói:" Giỏi Lắm!". Thì bạn nói gì bây giờ?If you say:"Just normal" or"Easy", then your friend will think you're inferiority complex! Right?

Nếu bạn nói:" bình thường thôi" hoặc" dễ dàng!", sau đó? Bạn của bạn sẽ nghĩ bạn tự tiAnd what is your difficult story?

Share for me!good
look!

Posted on October 03, 2016 10:58:14 PM


1
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.