C++Kiểm tra số nguyên tố

Được viết bởi: Hust IT1


Cho 5 test mỗi test có 100000 số cánh nhau bởi dấu cánh, mỗi số gọi là Ai (1 <= i <= 100000). Với 2 <= Ai <= 2^53
Hãy kiểm tra tất cả các số trên có phải số nguyên tố không, ta in 0 (NO) hoặc 1 (YES) ứng với đáp án không hoặc có.

VD:
input: 3 5 6
output: 1 1 0


Giải thích: 3, 5 là số nguyên tố in 1
6 không phải số nguyên tố in 0


- Giới hạn thời gian: 5 giây cho mỗi test


Test


Input

- test 1: https://sv1.upfile.us/file/YATES87LKRQHFQS
- test 2: https://sv1.upfile.us/file/YPGDO1H7LD7NVSK
- test 3: https://sv1.upfile.us/file/IIWFF7IVXY5UXZA
- test 4: https://sv1.upfile.us/file/TGJH22WPT8XDJYG
- test 5: https://sv1.upfile.us/file/KUXTLCVHSTVJVXT
- test 6 (test khó): https://sv1.upfile.us/file/LEJD49KSWVNSQHO
- test 7 (test khó): https://sv1.upfile.us/file/VZSZS6HWCXEQGU1
- test 8 (test khó): https://sv1.upfile.us/file/6NVW2PHBFOJ5PUH

output

- test 1: https://sv1.upfile.us/file/3LZK6PRDSVFF92I
- test 2: https://sv1.upfile.us/file/CWB0JGG3EPXBV8B
- test 3: https://sv1.upfile.us/file/OFZR6HU6JI7Y9DW
- test 4: https://sv1.upfile.us/file/IFZELBAVHNTYHYS
- test 5: https://sv1.upfile.us/file/OHQDVV9MS3NSOZO
- test 6 (test khó): https://sv1.upfile.us/file/5TU16CSTJPJ8V2U
- test 7 (test khó): https://sv1.upfile.us/file/ZF6WICHV7XS2MAV
- test 8 (test khó): https://sv1.upfile.us/file/RBYQHIRR9P3S0LG

Code sinh test js:


function getRndInteger(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) ) + min;
}
s = "";
for(var i = 1; i<=100000; i++){
var ii = getRndInteger(4294967296, 9007199254740992);
if(ii%2 && ii%3 && ii%5 && ii%7 && ii%13 && ii%17 && ii%23 && ii%31)
s += ii + "\n";
else
i--;
}


Chình chấm (nhập file testnguyento.inp xuất file testnguyento.out): https://sv1.upfile.us/file/B7KBL8J2DT8J1ZG

Posted on June 04, 2020 06:27:12 PM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.