Hỏi đápMới bị lag

Được viết bởi: ✰Đạt•Nek✰


VÔ PASCAL GHI

Uses crt;
Var i,n,dem:longint;
Begin
ClrScr;
dem:=0;
Write('Nhap so nguyen n');ReadLn(n);
write('so ',n,' co ');
n:=abs(n);
while n>0 Do
Begin
n := n mod 10;
dem:=dem+1;
writeln(dem,' chu so');
end;
end.

xong rồi chạy số (15243) sẽ có bất ngờ

Posted on October 08, 2019 08:47:31 PM


13
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.