Anh - Việt[music + vietsub] Sugar Baby

Được viết bởi: Hust IT1
Vietsub


All right. Test, test, test, test! / Được rồi. Thử mic, Thử mic, Thử mic, Thử mic!

Hello? Are we ready to go here? Ehum, may I have your attention, please? / Xin chào? Chúng ta đã sẵn sàng để đi đến đây? Ehum, tôi có thể có sự chú ý của các bạn không, làm ơn?

[What?] / [Cái gì cơ?]

May I have your attention, please? / Tôi có thể có sự chú ý của các bạn không, làm ơn?

[Yeah!] / [Có!]

Will the real Sugar Baby please speak up? / Sugar Baby thực sự sẽ lên tiếng chứ?

We're gonna have a problem here. Y'all laugh like you never heard a little white girl before, jaws on the floor, actin' like you can buy me in a sugar store. / Chúng ta sẽ có một vấn đề ở đây. Bạn sẽ cười như bạn chưa bao giờ nghe thấy một cô bé da trắng nào trước đây, hàm trên sàn, giống như bạn có thể mua cho tôi trong một cửa hàng đường.

[Cha-ching.] / [Cha-ching.]

Cruisin' the halls, you must be lookin' for more 'cuz I'm bigger than that and I won't be stuck on the floor. / Cruisin 'các hội trường, bạn phải tìm kiếm nhiều hơn vì tôi lớn hơn thế và tôi sẽ không bị mắc kẹt trên sàn nhà.

Haha-haha-haha! / Haha-haha-haha!

[What you laughing at?] / [Bạn đang cười cái gì?]

You're all talking like "Oh, wait, no way! You're kidding! She didn't just sound how I think she did, did she?" / Tất cả các bạn đang nói như "Ồ, đợi đã, không thể nào! Bạn đang đùa! Cô ấy không chỉ nghe như tôi nghĩ, phải không?"

[Yeah, yeah, yeah!] / [Đúng, Đúng, Đúng!]

Hey, hey, where's sugar? / Này, này, đường ở đâu?

[Where you at?] / [Bạn đang ở đâu?]

I'm right here, sleepin' in Moca's pocket. / Tôi đang ở đây, đang ngủ trong túi của Moca.

Tee-hee! / Tee-hee!

Sugar-sugar-sugar-sugar-sugar-sugar Baby, Sugar Baby... / Sugar-sugar-sugar-sugar-sugar-sugar Baby, Sugar Baby...

{CHORUS} / {ĐIỆP KHÚC}

I'm the Sugar Baby, the real Sugar Baby. All you other Sugar Babies are just imitating. So won't the real Sugar Baby please jump up, please jump up, please jump up. / Tôi là Sugar Baby, Sugar Baby thực sự. Tất cả các Sugar Babies khác chỉ đang bắt chước. Vì vậy, sẽ không phải là Sugar Baby thực sự xin vui lòng nhảy lên, xin vui lòng nhảy lên, xin vui lòng nhảy lên.

I'm the Sugar Baby, the real Sugar Baby. All you other Sugar Babies are just imitating. So won't the real Sugar Baby please jump up, please jump up, please jump up. / Tôi là Sugar Baby, Sugar Baby thực sự. Tất cả các Sugar Babies khác chỉ đang bắt chước. Vì vậy, sẽ không phải là Sugar Baby thực sự xin vui lòng nhảy lên, xin vui lòng nhảy lên, xin vui lòng nhảy lên.

[Woah!] / [Woah!]

Look at her, walkin' around with her own crew. Mad Dog and Billy and Moca, too. / Hãy nhìn cô ấy, đi bộ xung quanh với đội của cô ấy. Chó điên và Billy và Moca nữa.

She's so darn short, though! / Mặc dù vậy, cô ấy rất thấp!

[What?] / [Cái gì?]

Yeah! / Đúng!

[That's my girl, yo!] / [Đó là con gái của tôi, yo!]

And there's a million of us, just like me, fuss like me, just don't give a f- / Và có một triệu người trong chúng ta, giống như tôi, phiền phức như tôi, Chỉ là đ*o quan tâm...

Oh! I would never say that. / Oh! tôi sẽ không bao giờ nói như thế

[Sugar!] / [Sugar!]

Dress like me, walk like me, have hair like me, and might just be the next best thing, but not quite me! / Ăn mặc giống tôi, đi bộ như tôi, có mái tóc giống tôi, và có thể là điều tốt nhất tiếp theo, nhưng không hoàn toàn là tôi!

{CHORUS} / {ĐIỆP KHÚC}

I'm the Sugar Baby, the real Sugar Baby. All you other Sugar Babies are just imitating. So won't the real Sugar Baby please jump up, please jump up, please jump up. / Tôi là Sugar Baby, Sugar Baby thực sự. Tất cả các Sugar Babies khác chỉ đang bắt chước. Vì vậy, sẽ không phải là Sugar Baby thực sự xin vui lòng nhảy lên, xin vui lòng nhảy lên, xin vui lòng nhảy lên.

'Cuz I'm the Sugar Baby, the real Sugar Baby. All you other Sugar Babies are just imitating. So won't the real Sugar Baby please jump up, please jump up, please jump up? / Cuz Tôi là Sugar Baby, Sugar Baby thực sự. Tất cả các Sugar Babies khác chỉ đang bắt chước. Vì vậy, sẽ không phải là Sugar Baby thực sự xin vui lòng nhảy lên, xin vui lòng nhảy lên, xin vui lòng nhảy lên.

Posted on August 04, 2019 12:28:32 PM


12
100
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.