Anh - ViệtMy short passage talk about the war

Được viết bởi: Hust IT1
Hello everyone, My name is Son I am very happy to present about the war, no one like the war of course. The war killed a lot of people, even it also kill you but now we are living in a safe country may be. Ok so why a most of people hate the war? let’s come to some main reasons that I have found out.
Xin chào mọi người, Tên tôi là Sơn tôi rất vui khi được trình bày về chiến tranh, không ai thích chiến tranh cả tất nhiên rồi. Chiến tranh đã giết rất nhiều người, thậm chí nó có thể giết bạn nhưng bây giờ chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình. Ok vậy tại sao đa số mọi người đều ghét chiến tranh? Chúng ta hãy đến với một số lý do chính và tôi đã tìm.

First: The war kill human. This reason is a terrible reason that make everyone hate the war. No one like that when their relatives died. Let’s image, What will you feel When your litter sister died?
Thứ nhất: Chiến tranh giết con người. Đấy là lý do kinh khủng mà làm cho mọi người ghét nó. Không ai thích chiến tranh khi mà người thân của họ chết. Hãy tưởng tượng khi mà em gái của bạn chết thì bạn cảm thấy như thế nào?

Second: The war make we are poor. Because the war take a lot of our money to make expensive weapons like planes, tanks, guns, armors, rokets and so on.. and this weapons will destroy our object like homes, cars, computers and so on…. Even the war can destroy companies, so we will be unemployed
Thứ hai: Chiến tranh làm chúng ta nghèo. bởi vì chiến tranh lấy đi rất nhiều tền của chúng ta để tạo ra những thứ vũ khí đắt tiền như máy bay, xe tăng, súng, áo giáp, tên lửa, ...V.V và những cái vũ khí này sẽ hủy diệt những vật chất của chúng ta như nhà cửa, xe hỏi, máy tính,.... Thậm chí chiến tranh có thể phá hủy những công ti, vì vậy chúng ta sẽ trở nên thất nghiệp.

Third: The war make us become idiot, So horrible . We couldn’t go to school because the war will destroy the school or we couldn’t learn anything because we won't have internet Or we couldn’t watch BTS and another an reason is that we are underfed if we don’t have food We will die and if you lucky you will become a idiot because you don’t have any nutrients for your clever brain .
Thứ ba: Chiến tranh làm chúng ta chở thành những con người ngu dốt, thật kinh khủng. chúng ta sẽ không thể đến trường vì trường học sẽ bị chiến tranh phá hủy hay chúng ta sẽ không thể học bất cứ thứ gì vì chúng ta sẽ không có internet hay chúng ta sẽ không thể xem BTS và một lý do khác là chúng ta sẽ thiếu thức ăn nếu chúng ta không có thức ăn chúng ta sẽ chết và nếu bạn may mắn bạn sẽ trở thành một thằng ngu bởi vì bạn không có một chút dinh dưỡng nào cho cái não thông minh của bạn

And so on reason when I just have fine minute so that tell me need to ending my prevention. Thank you for listen my prevention, I hope my prevent not too boring.
Và còn nhiều lý do trong khi tôi chỉ có 5 phút nên điều đó bảo tôi nên kết thúc bài thuyết trình của tôi. cảm ơn bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của tôi. tôi hi vọng bài của tôi không quá nhàm chán

Any question?
có bất kỳ câu hỏi gì không?

Posted on April 08, 2019 11:36:34 PM


9
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.