Anh - ViệtNhững câu châm ngôn về cuộc sống trong tiếng Anh hay nhất phần 1

Được viết bởi: Thanh Truc Pham


1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss


Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.


2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe


Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.


3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey


Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn. Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương. Hát như không ai nghe thấy. Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”


4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West


Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.


5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost


Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

Posted on May 31, 2020 03:37:38 PM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.