Anh - ViệtNHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG (Part 1)

Được viết bởi: Thanh Truc Pham


1.It's none of your business. - Không phải chuyện của bạn.

2.Definitely! - Chắc chắn rồi!

3.Of course! - Tất nhiên rồi!

4.What do you wanna do today? - Bạn muốn làm gì hôm nay?

5.I guess so. - Tôi đoán vậy.

6.What do you feel like doing? - Bạn muốn làm gì nào?

7.I can't say for sure. - Tôi không thể nói chắc.

8.I dunno. - Tôi không biết.

9.No way! - Không đời nào!

10.I got it. - Tôi hiểu rồi.

Posted on June 02, 2020 09:00:15 PM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.