Anh - ViệtNhững câu hỏi thảo luận về chủ đề tiếng Anh: Science (khoa học), Technology (công nghệ)

Được viết bởi: Đang học lập trình ...


Bên dưới đây là nhóm những câu hỏi về chủ đề tiếng Anh: Science (khoa học), Technology (công nghệ) để các bạn có thể thực hành thảo luận các vấn đề liên quan tới những nghiên cứu, phát minh ... cũng như xem xét những ảnh hưởng của nó tới cuộc sống của con người như thế nào.

Bài học này được biên soạn để các các bạn thực hành theo nhóm và cũng là một phần trong chủ đề tiếng Anh: Những nghiên cứu thay đổi thế giới (Major findings for the future world) được giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning.Nhóm 1:

1. What is the difference between science and technology?
2. What are some of the greatest technological achievements?
3. What are the advantages/ disadvantages of technology?
4. In your opinion,what is the greatest technological invention? Why?
5. What do you think robots should be used for?
6. Do you think robots will cause unemployment (loss of jobs) in the future or make more work? Why?
7. Do you think using cell phones too much is bad for our physical or mental health? Why?
8. If you could copy your brain for future generations, would you?
9. How do you think face to face communication differs from communication using computers?

Nhóm 2:

1. What are good and bad points of using computers?
2. Do you think modern technology reduces or increases stress? Why?
3. Do you think money should be spent to explore space or is it better spent helping people on earth? Why?
4. Facebook often gets in trouble for not having very good privacy settings. Do you think that this really is a big problem?
5. Do you remember any interesting, fun or dangerous lab experiments that you did at school?
6. How will science change the world in the next 100 years?
7. What changes would you like to see science make to the world?
8. How have technological advances affected our life?
9. How have technological advances affected communication/ how we receive news/ the medical field/ education?

link: http://cep.com.vn/nhung-cau-hoi-thao-luan-ve-chu-de-tieng-anh-science-khoa-hoc-technology-cong-nghe-4106.html

Posted on November 15, 2016 08:52:29 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.