Anh - ViệtNhững sự thật về sao Diêm Vương

Được viết bởi: Hust IT1


Don't forget Pluto! Sure it may not be officially recognized as a planet anymore but it's still there and offers a lot of interesting facts and cool information. Check out these fun Pluto facts for kids.
Đừng quên mất sao Diêm Vương! Có thể nó không chính thức được công nhận như một hành tinh nữa nhưng nó vẫn ở đó và mang lại rất nhiều sự thật thú vị và những thông tin mới mẻ đấy. Hãy cùng thưởng thức những sự thật hay của sao Diêm Vương cho trẻ em nhé.Pluto was the smallest and furthest planet from the Sun in our solar system, now it is not even officially recognized as a planet!
Sao Diêm Vương là hành tinh nhỏ nhất cũng như xa Mặt Trời nhất trong hệ mặt trời, bây giờ nó không còn chính thức được công nhận như một hành tinh!In 2006 Pluto was demoted to the status of dwarf planet.
Vào năm 2006, sao Diêm Vương bị xếp loại xuống hệ hành tinh lùn.Because it is so far away from the sun it is very cold with temperatures ranging from -235 Degrees Celsius to -210 Degrees Celsius.
Do nó cách quá xa mặt trời nên nó rất lạnh với nhiệt độ khoảng từ -235 độ C đến -210 độ C.Pluto consists of rock with a very thick coating of ice.

Sao Diêm Vương gồm đá và một lớp băng dày phủ bên ngoài.The atmosphere of Pluto consists of nitrogen with some carbon monoxide and methane.
Bầu khí quyển của sao Diêm Vương gồm khí Nitơ kèm một ít khí carbon monoxide (CO) và khí Metan.

Nguồn: Here

Posted on June 21, 2018 08:41:56 AM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.