Anh - Việt
Những sự thật về sức khỏe

Được viết bởi: Mèo Lười =)


Enjoy our range of amazing health facts. Learn about important topics such as exercise, nutrition, disease, obesity, cancer, medicine and allergies. Find out what’s good for the human body and what isn’t with our interesting health facts.

- Hãy thưởng thức về những sự thật hấp dẫn về sức khỏe của chúng tôi. Tìm hiểu các chủ đề quan trọng như thể dục, dinh dưỡng, bệnh tật, chứng béo phì, bệnh ung thư, thuốc và những bệnh dị ứng. Biết được những gì tốt cho cơ thể người và những gì không tốt với các sự thật về sức khỏe thú vị của chúng tôi nhé.It might only take you a few minutes to finish a meal but it takes your body around 12 hours before it has completely digested the food.

>> Bạn có thể chỉ mất vài phút để hoàn thành một bữa ăn nhưng cơ thể bạn phải mất khoảng 12 giờ trước khi nó hoàn toàn tiêu hóa hết thức ăn.The human body needs iron to help perform a number of important functions. Iron helps carry oxygen to parts of your body in the form of hemoglobin. Not having enough can lead to iron deficiency and symptoms such as weakness and fatigue.

>> Cơ thể con người cần sắt để giúp thực hiện một số chức năng quan trọng. Sắt giúp mang oxy đến các bộ phận của cơ thể dưới dạng hemoglobin (huyết sắc tố). Không có đủ sắt có thể dẫn đến thiếu sắt và các triệu chứng như cơ thể ốm yếu và mệt mỏi.Examples of iron rich foods inude red meat, fish, chick peas, tofu, beans and lentils.

>> Ví dụ về các thực phẩm giàu sắt gồm thịt đỏ, cá, đậu xanh, đậu phụ, đậu và đậu lăng.

Red blood cells are created inside the marrow of your bones, they serve the important role of carrying blood around your body.

>> Các tế bào hồng cầu được tạo ra bên trong tủy xương, chúng góp vai trò quan trọng cho việc vận chuyển máu khắp cơ thể bạn.Antibiotics can be useful in fighting off bacteria but they are ineffective against viruses, this is because bacteria and virus are completely different, both having unique characteristics that need specialized treatments.

>> Thuốc kháng sinh có thể hữu ích trong việc chống lại vi khuẩn nhưng chúng không có hiệu quả chống lại vi-rút, điều này là do vi khuẩn và vi-rút hoàn toàn khác nhau, cả hai đều có những đặc điểm riêng cần được điều trị chuyên biệtViruses are usually around 100 times smaller than bacteria.

>> Virus thường nhỏ hơn vi khuẩn khoảng 100 lần.Around 7 million people die every year from food poisoning out of a total of around 70 million cases. Careful food preparation and storage is vital in order to avoid dangerous toxins, viruses and bacteria.

>> Khoảng 7 triệu người tử vong mỗi năm do ngộ độc thực phẩm trong tổng số khoảng 70 triệu ca.Food allergies are fairly common amongst adults and even more so among children. Around 2% of adults and 8% of children suffer from some type of food allergy where the immune system makes a mistake and thinks a certain food protein is dangerous and attacks it. Well known food allergies can inude unwanted reactions to gluten, seafood and peanuts.

>> Dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở người lớn và thậm chí còn nhiều hơn ở trẻ em. Khoảng 2% người lớn và 8% trẻ em bị một số loại dị ứng thực phẩm khi hệ miễn dịch nhầm lẫn và nghĩ rằng một loại protein thực phẩm nào đó là nguy hiểm và tấn công nó. Thông thường chứng dị ứng thực phẩm có thể gồm các phản ứng không mong muốn đối với gluten, hải sản và đậu phộng.Aess to ean drinking water can be taken for granted by people living in developed countries. In poorer parts of the world the quality water and pollution can give rise to dangerous diseases and bacteria such as cryptosporidium and e coli.

>> Việc tiếp cận với nước uống sạch dĩ nhiên có thể khả thi với những người sống ở các nước phát triển. Ở những nơi nghèo hơn trên thế giới, chất lượng nước và sự ô nhiễm có thể làm phát sinh các loại bệnh và vi khuẩn nguy hiểm như ký sinh trùng cryptosporidium và khuẩn e coli.Obesity can increase the chances of developing diseases such as type 2 diabetes and heart disease.

>> Béo phì có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh như tiểu đường loại 2 và bệnh tim.

In recent times there has been a drop in the amount of physical activity both adults and children do. Some of the reasons for this inude new technologies that require less physical labor and increased time watching TV. It has been suggested that at least 60% of the world’s population doesn’t do enough exercise.

>> Trong thời gian gần đây đã có sự sụt giảm về số lượng hoạt động thể chất ở cả người lớn lẫn trẻ em. Một số lý do cho điều này bao gồm các công nghệ mới đòi hỏi ít lao động thể chất hơn và sự tăng thời gian xem TV. Có ý kiến cho rằng ít nhất 60% dân số thế giới không tập thể dục đủ.

In 2007, heart disease was the leading cause of death in the USA.

>> Năm 2007, bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Mỹ.Infectious diseases such as AIDS, malaria and tuberculosis lead to around 26% of worldwide deaths in 2002.

>> Các bệnh truyền nhiễm như AIDS, sốt rét và bệnh lao dẫn đến khoảng 26% số ca tử vong trên toàn thế giới vào năm 2002.

- Mem mới :)

Posted on August 05, 2018 10:34:15 PM


2
10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.