CL , Minzy , Dara , Park

YG concert<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vLbfv-AAyvQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.