Anh - Việt [♫Song Ngữ♫ ]12 tín hiệu được cơ thể gửi đến để báo hiệu chúng ta đã quá căng thẳng~

Được viết bởi: Wanini♥ 12 signals our body sends to tell us we are too stressed ♥

12 tín hiệu được cơ thể gửi đến để báo hiệu chúng ta đã quá căng thẳng

The psychologist considers discomfort and pain to be the signals of anxiety: secret fears, unresolved issues. Chronic pain is a symptom of stress and emotional problems, especially when there are no physical injuries.

Các nhà tâm lý học cho rằng sự khó chịu và đau đớn là các tín hiệu của sự lo âu: những nỗi lo sợ bí mật, các vấn đề chưa được giải quyết. Đau mãn tính là một triệu chứng của sự căng thẳng và vấn đề tâm lý, đặc biệt là khi không có các chấn thương vật lý.

Head

ĐầuToo much stress is the main cause of any headache. It can happen because of worries about possible failures, little things, or constant rushing.

Quá nhiều căng thẳng là nguyên nhân chính của bất kỳ cơn đau đầu nào. Nó có thể xảy ra vì những lo lắng về những thất bại, những điều nhỏ nhặt có thể xảy ra, hoặc liên tục ập đến.Set aside some time for yourself every day. Let yourself relax, and don’t worry about anything for some time. Just take some rest, and don’t feel guilty about this. Your productivity will only be boosted thanks to this time spent in peace and quiet. And you won’t be suffering from headaches anymore.

Dành một chút thời gian cho bản thân mỗi ngày. Hãy để bản thân của bạn thư giãn, và đừng lo lắng về bất cứ điều gì trong một thời gian. Chỉ cần nghỉ ngơi, và đừng cảm thấy dằn vặt về việc này. Năng suất của bạn sẽ chỉ được tăng lên nhờ vào thời gian được dùng trong sự bình yên và êm ả này. Và bạn sẽ không phải chịu đau đớn từ những cơn đau đầu nữa.

Neck

CổPain in the neck signifies the burden of resentment towards other people and dissatisfaction with our own imperfections. Our neck hurts when we can’t forgive someone or ourselves.

Đau ở cổ là biểu hiện gánh nặng của sự bực bội đối với người khác và sự không hài lòng với những điều không hoàn hảo mà chúng ta sở hữu. Cổ của chúng ta bị tổn thương khi chúng ta không thể tha thứ cho một ai đó hoặc chính bản thân chúng ta.Change your attitude towards yourself and others. People don’t want to hurt you most of the time. And you don’t have to meet your own strict expectations. Take it easy, and learn to forgive. It’s also important to think more about the things you love.

Thay đổi thái độ của bạn đối với bản thân và những người khác. Trong hầu hết thời gian mọi người đều không muốn làm tổn thương bạn. Và bạn không cần phải đáp ứng những mong đợi nghiêm ngặt của riêng bạn. Thả lỏng, và học cách tha thứ. Nó cũng quan trọng để suy nghĩ nhiều hơn về những điều bạn yêu thích.

Shoulders

VaiShoulder pain is caused by emotional burdens and constant pressure. Maybe someone really puts pressure on you. Or maybe you can’t make an important decision and start carrying this heavy burden.

Đau vai là do các gánh nặng tâm lý và sự áp lực thường xuyên gây ra. Có lẽ ai đó thực sự gây áp lực cho bạn. Hoặc có lẽ bạn không thể đưa ra một quyết định quan trọng và bắt đầu phải mang gánh nặng này.Try to share the load with a close friend — you’ll feel relieved. Even if you just talk through your worries, you won’t have to cope with the difficulties only by yourself. And maybe this will help to find a simple solution to your problem.

Hãy cố gắng chia sẻ truyền tải đến một người bạn thân — bạn sẽ cảm thấy khuây khoả. Thậm chí nếu bạn chỉ nói về những mối lo lắng của bạn, bạn sẽ không phải một mình đối phó với những khó khăn. Và có lẽ điều này sẽ giúp tìm ra một giải pháp đơn giản cho vấn đề của bạn.

Upper Back

Lưng trênA lack of emotional support and close people around us can manifest itself in upper back pain. This happens when we subconsciously feel unloved and unappreciated.

Thiếu sự hỗ trợ tình cảm và sự gần gũi của mọi người xung quanh có thể là biểu hiện của chính cơn đau lưng trên. Điều này xảy ra khi tiềm thức của chúng ta cảm thấy không được yêu thương và không được cảm thông.Communicate more with different people. Don’t focus on yourself — be open and friendly. Meet new people, go on dates. And most importantly, don’t hold back feelings of affection.

Giao tiếp nhiều hơn với những dạng người khác nhau. Đừng lấy bản thân mình làm trọng tâm — hãy cởi mở và thân thiện. Gặp gỡ những người mới, tiếp tục các buổi hẹn. Và quan trọng nhất, không giữ lại các cảm xúc của tình cảm.

Lower Back

Lưng dướiIf we have any financial worries, our lower back may hurt. Maybe we’re secretly obsessed with the idea of living a rich life, or maybe the people around us make us worry about money all the time.

Nếu chúng ta có bất kỳ khoản lo lắng về tài chính nào, lưng dưới của bạn có thể bị tổn thương. Có lẽ chúng ta đã âm thầm bị ám ảnh với suy nghĩ về một cuộc sống giàu có, hoặc có thể là những người xung quanh luôn làm cho chúng ta lo lắng về tiền bạc.Elbows

Khuỷu tay

Elbow pain signifies a lack of flexibility and an unwillingness to compromise. We probably resist some important changes that may occur in our lives, or we’re subconsciously afraid of something new.

Đau khuỷu tay là biểu hiện của sự thiếu linh hoạt và sự không sẵn sàng thỏa hiệp. Chúng ta có thể chống lại một số thay đổi quan trọng có thể xảy ra trong cuộc sống, hoặc tiềm thức của chúng ta sợ một cái gì đó mới mẻ.

Elbows

Khuỷu tay

Elbow pain signifies a lack of flexibility and an unwillingness to compromise. We probably resist some important changes that may occur in our lives, or we’re subconsciously afraid of something new.

Đau khuỷu tay là biểu hiện của sự thiếu linh hoạt và sự không sẵn sàng thỏa hiệp. Chúng ta có thể chống lại một số thay đổi quan trọng có thể xảy ra trong cuộc sống, hoặc tiềm thức của chúng ta sợ một cái gì đó mới mẻ.Sometimes we may think that life is too tough and complicated. But it only feels like this. Maybe we just make things look complicated. Be flexible, and don’t spend your energy on fighting things you’re not able to affect.

Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng cuộc sống quá khó khăn và phức tạp. Nhưng hãy chỉ cảm thấy như thế này. Có lẽ chúng ta chỉ làm những điều trông có vẻ phức tạp. Hãy linh hoạt lên, và đừng phung phí năng lượng của bạn để đương đầu với những điều bạn không thể chạm đến được.

Hands

TayPain in the hands means someone really needs a friend, to have some rest, and to just have a conversation with good people. If your hands hurt, it’s better for you to come out of your shell.

Đau ở tay có nghĩa là một người nào đó thực sự cần một người bạn, để đôi lúc dựa vào, và chỉ muốn trò chuyện với những người tốt. Nếu bàn tay của bạn bị tổn thương, tốt nhất là bạn nên thoát ra khỏi chiếc vỏ bọc của mình.Try to make some new friends. Go to lunch with your work associates. Buy tickets for a sports event or go to a concert. Try to feel that you’re part of the crowd. Don’t hesitate to talk to new people because you never know where you can find a good friend.

Cố gắng kết thêm những người bạn mới. Đi ăn trưa với các cộng sự của mình. Mua vé cho một sự kiện thể thao hoặc đi đến một buổi hòa nhạc. Hãy thử cảm nhận rằng bạn là một phần của đám đông. Đừng ngần ngại bắt chuyện với những người mới bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được nơi bạn có thể tìm thấy một người bạn tốt.

~Cảm ơn đã dành thời gian để đọc bài này~

THANK YOU
FOR
READING.
#Các bạn đoán đọc phần II nữa nhé >3

~ Mong các bạn ấn nút ủng hộ giúp tớ nhé ~Posted on August 07, 2018 09:50:21 AM


6
200
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.