Anh - Việt[song ngữ] 9 cách sống sót nhưng thực sự có thể làm tổn thương bạn

Được viết bởi: Đang học lập trình ...


There are many rules out there explaining how to behave in emergency situations. But are all of them really that effective?

Có rất nhiều quy tắc có giải thích làm thế nào để ứng xử trong các tình huống khẩn cấp. Nhưng liệu tất cả trong số chúng thực sự hiệu quả?

First aid for a snake bite

việc đầu tiên khi bị rắn cắn

!a

Snake venom enters the bloodstream extremely quickly, and it doesn’t accumulate at the bitten area. So trying to suck it out is ineffective. Moreover, putting your mouth on the bite may get venom into your mouth and esophagus. The best way for a bite victim to prevent poison from quickly moving through the bloodstream is to remain calm, keep the wound below the level of the heart, drink plenty of liquid, and, of course, try to get to the hospital as quickly as possible.

Nọc độc rắn vào máu rất nhanh chóng, và nó không tích lũy tại các khu vực bị cắn. Vì vậy, cố gắng để hút nó ra là không hiệu quả. Hơn nữa, đưa miệng vào vết cắn có thể nhận được nọc độc vào miệng và thực quản của bạn. Cách tốt nhất cho nạn nhân hút để ngăn ngừa chất độc một cách nhanh chóng di chuyển trong dòng máu và phải giữ bình tĩnh, giữ cho vết thương dưới mức của tim, uống nhiều chất lỏng, và tất nhiên, hãy cố gắng để tới được đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

What to do if you get lost in the forest

Phải làm gì nếu bạn bị lạc trong rừng

!a

You might have heard that the first thing you have to do if you get lost in the wilderness is to find some food. This is not entirely true. A healthy person can live without food for quite a long time: up to 6 weeks. But finding a source of water and building a shelter where you can hide from extreme weather are your first priorities.


Bạn có thể đã nghe nói rằng điều đầu tiên bạn phải làm gì nếu bạn bị lạc trong đồng vắng là để tìm thấy một số thực phẩm. Điều này không hoàn toàn đúng. Một người khỏe mạnh có thể sống mà không có thực phẩm trong một thời gian khá dài: lên đến 6 tuần. Nhưng việc tìm ra một nguồn nước và xây dựng một nơi trú ẩn, nơi bạn có thể ẩn từ thời tiết khắc nghiệt là ưu tiên hàng đầu của bạn.

How to build a great shelter

Làm thế nào để xây dựng một nơi trú ẩn tuyệt vời

!a

Before you get started on a suitable shelter, you should assess your surroundings and weather conditions. You need shelter to protect you from wind, rain, or scorching sun. But just building a lean-to isn’t enough. The cold ground will literally suck the heat right out of you at night unless you build a layer between your body and the ground.

Trước khi bạn bắt đầu vào một nơi trú ẩn thích hợp, bạn nên đánh giá môi trường xung quanh của bạn và điều kiện thời tiết. Bạn cần nơi trú ẩn để bảo vệ bạn khỏi gió, mưa hoặc nắng thiêu đốt. Nhưng chỉ cần xây dựng một mái che là không đủ. Các nền đất lạnh theo đó sẽ hút nhiệt ra khỏi bạn vào ban đêm, trừ khi bạn xây dựng một lớp giữa cơ thể và mặt đất.

How to find water in the desert

Làm thế nào để tìm thấy nước ở sa mạc

!a

There is only one type of barrel cactus out there that contains drinkable water. You can also get moisture from the opuntia. But most of the time, cacti are poisonous. Drinking the fluid inside them will make you sick, causing you to vomit up precious liquid and leaving you more dehydrated.

Chỉ có một loại thùng cây xương rồng ra có chứa nước có thể uống được. Bạn cũng có thể có được độ ẩm từ opuntia. Nhưng hầu hết , xương rồng rất độc hại. Uống chất lỏng bên trong chúng sẽ làm cho bạn bị bệnh, khiến bạn nôn ra thứ chất lỏng quý giá và để bạn mất nước nhiều hơn.

How to survive a bear attack

làm thế nào thoát khỏi một con gấu

!a

Khi gặp một con gấu hãy dừng lại ,quay lại và đi

How to know which plants are safe to eat and which are toxic

Làm thế nào để biết được đồ ăn mình kiếm được có độc hại hay không.

!a

In fact, some berries and mushrooms that are deadly to humans aren't poisonous to many animals and birds. So the only way to tell an edible plant from a poisonous one is to accurately identify the species of the individual mushroom or berry.

Trong thực tế, một số hoa quả và nấm có độc với con người là không độc hại cho nhiều loài động vật và các loài chim. Vì vậy, cách duy nhất để biết một vật ăn được từ một độc là để xác định chính xác các loài nấm cá nhân hoặc berry (không hiểu nghĩa nên để vậy).

How to find direction by tree moss

Làm thế nào để tìm hướng bởi rêu cây

!a

Moss can grow on all sides of a tree, depending on environmental conditions. Don’t rely on this popular myth while trying to find your way out of the forest, or you will get lost. Here are the ways to tell direction without a compass :

http://www.wikihow.com/Find-Direction-Without-a-Compass

Rêu cây có thể phát triển trên tất cả các mặt của một cái cây, tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Đừng dựa vào cách phổ biến này trong khi cố gắng để tìm theo cách của bạn ra khỏi rừng, hoặc bạn sẽ bị lạc. Dưới đây là những cách để nói với hướng không có la bàn:

http://www.wikihow.com/Find-Direction-Without-a-Compass

How to treat hypothermia

Làm thế nào để điều trị hạ thân nhiệt

!a

Never rub the frostbitten areas as this may cause further tissue damage. You also shouldn’t use hot water or a heating lamp to warm the victim. Treatment like this may end up causing shock to the victim’s body. Instead, you should warm the person’s core up gradually, preferably with blankets and some warm water bottles under their armpits.

Đừng bao giờ chà xát vùng tê buốt như thế này vì thể gây tổn thương mô hơn nữa. Bạn cũng không nên dùng nước nóng hoặc đèn sưởi để làm ấm nạn nhân. Điều trị như thế có thể sẽ gây sốc cho cơ thể của nạn nhân. Thay vào đó, bạn nên làm ấm người nạn nhân lên dần dần, tốt hơn với chăn và một số chai nước ấm dưới nách.

How to survive a shark attack

làm thế nào để thoát khỏi một con cá mập

!a

You might have heard that you should punch a shark in the nose to survive its attack. Even if this is true, not many people have enough strength to do this, especially underwater. In the extremely rare instance of a prolonged negative encounter, try to put a solid object between you and the animal (for example, a diving mask or swim board). If there is nothing at hand, the best way to scare a shark away is to scratch its eyes or gills.

Bạn có thể đã nghe nói rằng bạn nên đấm một con cá mập vào mũi để sống sót cuộc tấn công của nó. Ngay cả nếu điều này là sự thật, không có nhiều người có đủ sức mạnh để làm điều này, đặc biệt là dưới nước. Trong trường hợp cực kỳ hiếm hoi của một cuộc gặp gỡ tiêu cực kéo dài, hãy thử đặt một vật rắn giữa bạn và con vật (ví dụ, một mặt nạ lặn hoặc tàu bơi). Nếu không có gì trong tay là, cách tốt nhất để dọa một con cá mập là làm xước mắt hoặc mang.

theo bright side link https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/9-survival-myths-that-could-actually-hurt-you-245410/

Posted on October 07, 2016 04:59:51 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.