Anh - Việt[song ngữ] Bảng giá mua quốc tịch của các nước trên toàn thế giới

Được viết bởi: Đang học lập trình ...


A suitcase filled with multiple passports? That’s not just the stuff of spy movies anymore. Increasingly, a growing number of high-net worth individuals are looking to have a passport portfolio. This has led to a proliferation of so-called citizenship-by-investment or economic citizenship programs that allow individuals from all over the world to legitimately acquire passports.

Một chiếc vali chứa đầy loại loại hộ chiếu? Đó không chỉ là giấy thông hành trong những bộ phim trinh thám nữa. Có một lượng lớn những người có đủ khả năng đang tìm kiếm để có một danh sách đầu tư mua hộ chiếu. Điều này đã làm tăng của cái gọi là trở thành công dân thông qua đầu tư - chương trình công dân nhập cư cho nhu cầu kinh tế đã cho phép các cá nhân từ khắp nơi trên thế giới di chuyển hợp pháp với những loại hộ chiếu được chấp nhận này.The wealthy, especially in emerging market economies, see buying citizenship or residency rights as a means of greater global mobility (visa free travel in many countries), tax planning, and family security. In exchange, countries administering such programs receive significant financial inflows into their economies.

Người giàu có, đặc biệt là những người đang sống trong những nền kinh tế mới nổi, đang cân nhắc mua 'quyền công dân' hoặc cư trú với bằng một phương tiện có thể giúp họ thông hành khắp nơi trên thế giới (đó là Visa có thể di chuyển tự do trên thế giới). Họ đang lên kế hoạch về đảm bảo về thuế khoán cho tài sản của mình và an toàn cho các thành viên trong gia đình. Đổi lại, đất nước tiếp nhận các chương trình này sẽ nhận được một dòng vốn tài chính đáng kể để cho phép công dân mới vào đất nước của họ.Indeed, offering citizenship in return for investment has been a “win-win” for some small Caribbean states. The substantial inflows of funds from these programs have helped boost employment and growth. Inflows to the public sector alone in St. Kitts and Nevis had grown to nearly 25 percent of GDP as of 2013.

Thật vậy, đưa ra gói mua quyền công dân quả thật là một giải pháp win-win (đôi bên cùng có lợi) đối với một số quốc gia nhỏ ở khu vực biển Caribbean. Nguồn vốn đáng kể đến từ các chương trình này đã giúp thúc đẩy công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế. Dòng vốn lưu động trong khối quốc doanh ở tại St. Kitts và Nevis đã tăng lên 25% trong GDP trong năm 2013.

Now more and more countries have joined the game. While all well and good, these countries face the critical challenge of preserving the credibility of their citizenship programs and weeding out the risks to governance and sustainability. In addition, small countries may also confront sizeable macro-challenges in managing large inflows.

Bây giờ càng có nhiều hơn các đất nước tham gia vào cuộc chơi này. Trong khi có được những lợi ích rất tốt và tốt, cũng có những đất nước phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc duy trì uy tín của công dân hiện hữu của họ và các rủi ro trong quản lý nói chung và phát triển bền vững. Thêm vào đó, những nước nhỏ có thể sẽ đối đầu với những thách thức mang tính vĩ mô khi quản lý nguồn vốn lớn như vậy.
BẢNG GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MUA QUỐC TỊCH:

1. Antigua and Barbuda: 250 ngàn USD

2. Cyprus: 2.5 triệu Euro

3. Dominica: 100 ngàn USD

4. Grenada: 250 ngàn USD

5. Malta: 1.15 triệu Euro

6. St. Kitts and Nevis: 250 ngàn USD

BẢNG GIÁ CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG TRÚ NHÂN:

1. Australia: 5 triệu AUD

2. Bulgaria: 500 ngàn Euro

3. Canada: 800 ngàn đô Canada

4. Canada – Đảo Prince Edward: 350 ngàn đô Canada

5. Canada – Quebec: 800 ngàn đô Canada

6. Pháp: 10 triệu Euro

7. Hy lạp: 250 ngàn Euro

8. Hungary: 250 ngàn Euro

9. Ireland: 500 ngàn Euro

10. Latvia: 35 ngàn Euro

11. New Zealand: 1.5 triệu đô NZ

12. Bồ Đào Nha: 500 ngàn Euro

13. Singapore: 2.5 triệu đô Singapore

14. Tây Ban Nha: 500 ngàn Euro

15. Thuỵ sỹ: 250 Swiss franc mỗi năm

16. Anh: 1 triệu pounds

17. Mỹ: 500 ngàn USD

Posted on October 05, 2016 03:32:37 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.