Anh - Việt[Song ngữ] Giá trị thực sự của nước đóng chai

Được viết bởi: Xkelsy


It’s dinner time on a hot summer day. And you have a choice of bottled or tap water to go with your meal. Which do you choose? Well, if you’re like most people in the developed world, you’ll go for the bottled water. After all, it seems safer, cleaner, and it costs money, so it must be better, right? Well, not necessarily. There’s actually more to bottled water than meets the eye.

Vào giờ ăn tối vào một ngày mùa hè nóng nực. Và bạn có một sự lựa chọn giữa uống nước đóng chai hay nước máy sau bữa ăn. Bạn sẽ chọn cái nào? Hm, nếu bạn cũng như hầu hết mọi người từ những nước đã phát triển, bạn sẽ chọn chai nước. Dù gì nước đóng chai trông nó có vẻ an toàn hơn, sạch hơn và phải trả tiền, vậy nên nó phải tốt hơn đúng không nhỉ? hm, chắc không chắc là vậy đâu. Có nhiều thứ cần bàn hơn về nước đóng chai hơn chỉ là một cảm nhận thông thường.

a

First of all, it’s expensive. For example, Americans spend almost 12 billion dollars a year on bottled water. And global sales of bottled water each year are around 60 billion dollars. Ounce-for-ounce, that makes it more expensive than gasoline!

Đầu tiên, nước đóng chai đắt tiền. Ví dụ, người Mỹ đã chi ra 12 tỷ đôla một năm cho nước đóng chai. và doanh thu bán nước đóng chai toàn cầu mỗi năm là khoảng 60 tỷ đô la. Đắt đến từng giọt! Nó quả thực mắc còn hơn cả xăng dầu.

So for all that money, we must be getting something that tastes great, right? Well, not true. Blind taste tests prove that people cannot tell the difference between bottled water and plain tap water. And in some tests, people actually prefer tap water.

Vậy thì với tất cả khoản tiền ấy, chúng ta phải nhận được một cái gì đó có mùi vị tuyệt vời hơn đúng không? Không, không đúng. Những bài thử nghiệm với những người che mắt để cảm nhận mùi vị và họ đã không thể phân biệt nước đóng chai và nước ở vòi. Và trong một vài bài kiểm tra khác, những người thử còn cho thấy họ thực ra còn ưa thích nước máy hơn.

OK, so clearly bottled water must be healthier than tap water, right? While this is true in many areas of the world, in most developed countries, it’s often not the case. In one study, researchers found that bacteria levels were actually higher in bottled water than in tap water. Another study found that bottled water was no better than tap water from a nutritional point of view. Of course, both sources of water suffer from contamination from time to time, but tap water is tested more often and is more regulated than bottled water.

Vậy thì..., nước sạch đóng chai phải tốt hơn cho sức khỏe hơn nước ở vòi đúng không? Trong khi điều này đúng ở rất nhiều khu vực của thế giới, ở hầu hết các nước phát triển, nó chỉ thường không đúng trong những trường hợp khác. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước đóng chai không tốt hơn nước vòi dựa trên trên khía cạnh dinh dưỡng. Dĩ nhiên, cả hai nguồn nước đều bị có thể bị nhiễm bẩn theo thời gian, nhưng nước ở vòi được kiểm tra thường xuyên hơn nước đóng chai.

And then there’s the environmental issue. By drinking bottled water, the average American uses 167 plastic bottles of water a year. And that’s not all: to transport those bottles from factory to store uses a tremendous amount of fossil fuels. So we’re creating a huge environmental problem and spending billions of dollars to drink something that comes right out of the tap in our own homes for almost no cost.

Và tiếp đó có những vấn đề về môi trường. bằng việc uống nước đóng chai, trung bình người Mỹ sử dụng 167 chai nhựa mỗi năm. Và đó không phải là tất cả, việc vận chuyển chỗ chai nhựa này từ nhà máy tới cửa hàng tiêu tốn một lượng dầu (năng lượng hóa thạch) nhất định. Vì thế chúng ta tạo nên những vấn đề ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng và sử dụng hàng tỷ đôla để uống một thứ gì đó thay vì uống nước đến từ ngay vòi nước trong chính nhà chúng ta và hầu như không mất phí.

Why? Lifestyle. Marketing. Ignorance. And it gets worse…

Tại sao? Do phong cách sống. Cách quảng cáo. Và quả thực là nó đang tồi tệ hơn ...

We in the developed world have a choice. We can turn our noses up at the tap water and spend money on bottled water whenever we want. But for many people in the developing world, access to water is a matter of life or death. They need clean water.

Chúng ta sống trong một thế giới phát triển với chỉ có một sự lựa chọn. Chúng ta có thể bỏ qua nước vòi và trả tiền cho nước đóng chai ở bất cứ nơi đâu ta muốn. Nhưng rất nhiều người ở các nước đang phát triển, tiếp cận với nước uống vẫn đang là vấn đề sống còn. Họ cần nước sạch.

The World Health Organization estimates that 80 percent of illness in the world is caused by dirty water. And the simple act of getting clean water to drink takes a lot of time in some parts of the world. This is one of the main reasons that girls in some countries cannot go to school each day.

Tổ chức Y tế thế giới WHO ước tính rằng 80% bệnh tật trên thế giới gây ra bởi nước bẩn và hành động đơn giản để có nước sạch để uống mất rất nhiều thời gian ở một số nơi trên thế giới. Đây là một trong những lý do chính mà bé gái ở một số quốc gia không thể đến trường mỗi ngày.

And guess what? For just a quarter of what we currently spend on bottled water, we could provide clean water to everyone on earth. Think about that the next time you reach for a bottle of water.

Và bạn dự đoán điều gì nữa nào? cho mỗi 25 cents chúng ta chi ra cho mỗi chai nước, chúng ta có thể cung cấp nước sạch cho mọi người trên thế giới. Hãy nghĩ về việc đó thời gian tới khi bạn cầm một chai nước.

Posted on October 09, 2016 10:49:37 AM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.