Anh - Việt[Song ngữ] Khỉ đột tại châu phi cũng đứng trước nguy cơ nhiễm covid-19

Được viết bởi: Hust IT1
As the coronavirus continues to spread among humans around the world, conservationists are warning of its possible risk to another group: Africa’s endangered mountain gorillas.
Khi virus corona đang tiếp tục lây nhiễm giữa người với người trên toàn thế giới, các nhà bảo tồn thiên nhiên cảnh báo về hiểm họa của virus có thể xảy ra đối với một nhóm khác: khỉ đột núi Châu Phi đang dần tuyệt chủng.

Congo’s Virunga National Park is home to about 30 percent of the world’s mountain gorillas. The park is barring visitors until June 1 because scientists believe the gorillas may be able to catch the new coronavirus.
Vườn Quốc gia Virunga của Congo là nhà của khoảng 30% tổng số khỉ đột núi trên thế giới. Vườn đang cấm du khách ghé thăm cho đến 1/6 bởi các nhà khoa học tin rằng khỉ đột có thể lây nhiễm virus corona.

Neighboring Rwanda also is shutting down visitor and research activities in three national parks that are home to gorillas and chimpanzees.
Quốc gia Rwanda liền kề cũng đang đóng cửa với du khách và các hoạt động nghiên cứu tại 3 vườn quốc gia, nơi sinh sống của tinh tinh và khỉ đột.

Mountain gorillas can contract some respiratory diseases that humans contract. A simple cold can kill a gorilla, says the Worldwide Fund for Nature. That is why park visitors are not supposed to get too close to gorillas. Rules call for a 7-meter distance between gorillas and humans.
Khỉ đột núi có thể nhiễm một số bệnh hô hấp mà con người bị nhiễm. Một cơn cảm lạnh thông thường có thể giết chết khỉ đột, theo Worldwide Fun for Nature. Đó là lý do tại sao các du khách của vườn không được lại quá gần khỉ đột. Theo quy định khoảng cách giữa người và khỉ đột là 7 mét.

About 1,000 mountain gorillas live in protected areas in Congo, Uganda and Rwanda. Permitting the public to visit these areas is important and profitable. However, COVID-19, the disease caused by the coronavirus, led Virunga park officials to order the temporary ban.
Khoảng 1,000 khỉ đột núi đang sinh sống tại khu vực được canh gác ở Congo, Uganda và Rwanda. Cho phép công chúng đến thăm những khu vực này là quan trọng và có lợi. Tuy nhiên, COVID-19, dịch bệnh gây ra bởi virus corona, đã khiến các quan chức công viên Virunga đưa ra lệnh cấm tạm thời (lên công viên).

Conservationists have welcomed the decision.
Các nhà bảo tồn thiên nhiên đã hoan nghênh quyết định này.

Paula Kahumbu leads the Kenya-based conservation group WildlifeDirect. She says that “every possible effort must be made” to protect mountain gorillas because so few are left in the wild.
Paula Kahumbu là người dẫn đầu đoàn bảo tồn thiên nhiên WildlifeDirect tại Kenya. Bà cho biết rằng “bất cứ nỗ lực trong khả năng nào đều cần phải được thực hiện” để bảo vệ khỉ đột núi bởi còn rất ít cá thể còn tồn tại ở nơi hoang dã.

“We know that gorillas are very sensitive to human diseases,” Kahumbu said. “If anyone has a cold or a flu they are not allowed to go and see the gorillas.” But, she said people can spread the virus before they show any signs of infection. So, visitors could “put those gorillas at risk.”
“Chúng tôi biết rằng khỉ đột rất nhạy cảm với các dịch bệnh của con người,” Kahumbu chia sẻ. “Nếu bất cứ ai bị cảm hoặc bị cúm họ sẽ không được cho phép đến và gặp khỉ đột.” Nhưng, bà cho biết mọi người có thể lan truyền virus trước khi họ có bất cứ dấu hiệu nhiễm bệnh nào. Vì vậy, du khách “có thể đưa khỉ đột vào tình cảnh nguy hiểm”.Even under normal conditions, park measures to protect the gorillas from tourists may not be enough.
Kể cả trong điều kiện thông thường, các biện pháp của vườn nhằm bảo vệ khỉ đột khỏi du khách có thể cũng chưa đủ.

Gladys Kalema-Zikusoka is the founder and leader of the Uganda-based Conservation Through Public Health. She noted a study done this year by her organization and Ohio University. It looked at Bwindi Impenetrable National Park. She said the research showed that the rule separating gorillas and tourists was ineffective.
Gladys Kalema-Zikusoka là nhà sáng lập và cầm đầu tổ chức phi lợi nhuận Conservation Throguh Public Health tại Uganda. Bà lưu ý một nghiên cứu thực hiện trong năm nay bởi tổ chức của mình cùng với Đại học Ohio. Nghiên cứu này thực hiện tại Vườn quốc gia (bất khả xâm phạm) Bwindi. Bà cho biết cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nguyên tắc tách khỉ đột và du khách không có hiệu quả.

Kalema-Zikusoka said the study showed that the seven-meter rule was violated almost every time a group of visitors entered the park. She said visitors were to blame about sixty percent of the time. In the other cases, it was the gorillas that moved too close to the humans.
Kalema-Zikusoka cho biết cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nguyên tắc 7 mét đã bị xâm phạm mỗi khi một nhóm khách tham quan tiến vào vườn. Bà cho rằng việc các du khách là bên có lỗi chiếm tới 60%. Trong các trường hợp còn lại là do khỉ đột tiến tới gần con người.

Uganda has not announced a shutdown of gorilla park tourism. However, the number of visitors from Europe and other places has sharply decreased.
Uganda vẫn chưa tuyên bố cấm việc du lịch đến vườn khỉ đột. Tuy nhiên, số khách du lịch từ châu Âu và những nơi khác đã giảm mạnh.

The mountain gorilla population shrank severely in the past 100 years because of disease and hunting, which is illegal. Mountain gorillas have been listed as endangered since 1996. But, their population is now growing.
Số lượng khỉ đột núi trong vòng 100 qua đã giảm mạnh bởi dịch bệnh và săn bắt, là một việc phạm pháp. Khỉ đột núi đã được tuyên bố sắp tuyệt chủng kể từ 1996. Nhưng, số lượng của chúng đang dần tăng.

Tourism brings much foreign money into Rwanda and Uganda. Tourism earnings are important in efforts to protect mountain gorillas. Officials can use it to help local communities or invest in anti-hunting operations. A gorilla tracking permit costs up to $600 in Uganda. A similar permit costs more than $1,000 in Rwanda.
Ngành du lịch đã đem đến rất nhiều ngoại tệ đến Rwanda và Uganda. Nguồn thu từ du lịch đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo vệ khỉ đột núi. Các quan chức có thể sử dụng chúng để giúp các cộng đồng địa phương hoặc đầu tư vào các công cuộc chống săn bắt trái phép. Một giấy phép theo dõi khỉ đột có giá lên đến $600 tại Uganda. Một giấy phép tương tự có gia hơn $1,000 tại Rwanda.

Some observers worry a decrease in tourism during the coronavirus crisis could endanger gorillas. Hunters might become more active if they think the crisis has weakened security.
Một số nhà quan sát lo sợ rằng việc giảm thiểu trong ngành du lịch trong khủng hoảng virus corona có thể đặt khỉ đột vào vòng nguy hiểm. Các thợ săn có thể hoạt động sôi nổi hơn nếu họ nghĩ rằng khủng hoảng virus sẽ khiến lực lượng bảo vệ yếu kém đi.

Nguồn: VOA

Posted on April 04, 2020 09:56:29 PM


12
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.