Anh - Việt[#Song_Ngữ] Learn English With Movies Using This Movie Technique || Lynn :D

Được viết bởi: Nhan Chước


Chiều nay lại tui ngồi éo có người nói chuyên :vv Con bé Bắp onl mà bảo nó lên mail nó cũng chẳng rep gì cả :<< Vồng thì onl một tí rồi hong nói gì tiếp cả :vv Chế Uchiha Sasuke lên thì dịch gần hết bài nì rồi :vv

(Rảnh quá hong có việc gì làm thì kiếm bài dịch :vv)Learn English With Movies Using This Movie TechniqueHọc Tiếng Anh Qua Phim Với Kỹ Thuật Này

Speak like a native when you learn English with movies. Movies can teach you to speak real English naturally. However, to learn with movies you must use the correct technique. Many teachers and students try to learn by simply watching movies and TV shows. Just watching movies is ineffective because you won’t understand most of what you hear and you will not learn deeply.

Nói như một người bản xứ khi bạn học tiếng Anh với phim. Phim có thể giúp bạn nói tiếng Anh thực sự một cách tự nhiên. Tuy nhiên, để học với phim thì bạn cần phải sử dụng đúng kỹ thuật. Nhiều giáo viên và học sinh cố gắng học bằng cách đơn giản là xem phim và chương trình trên TV. Chỉ xem phim thì không hiệu quả bởi vì bạn sẽ không hiểu được hầu hết những gì bạn nghe và bạn sẽ không học được sâu.


The Effortless English movie technique, as described in AJ’s book, is a powerful method for completely mastering the vocabulary, phrases, grammar, and pronunciation you hear in movies. Using this method, you study and practice each scene of a movie– learning it deeply before moving on to the next scene. The goal of the movie technique is to learn deeply, so you never forget what you have learned.

Kỹ thuật xem phim của Effortless English, như đã được mô tả trong cuốn sách của AJ, là một phương pháp hiệu quả để bạn hoàn toàn làm chủ được từ mới, cụm từ, ngữ pháp và phát âm mà bạn nghe được trong phim. Sử dụng cách này, bạn học và luyện tập từng cảnh của một bộ phim - học thật sâu trước khi chuyển sang cảnh tiếp theo. Mục tiêu của kỹ thuật xem phim này là học sâu, vì vậy bạn không bao giờ quên những gì bạn đã học.
WHY LEARN ENGLISH WITH MOVIES AND TV?

TẠI SAO LẠI HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM VÀ TV?


When you learn English with movies or TV, you are learning the real English used by native speakers. In movies, you’ll hear natural pronunciation, everyday vocabulary, spoken grammar, common idioms, and slang. Even better, you will learn these from interesting and emotional stories. Movies (and TV) are a powerful way to improve your English, enjoyable.

Khi bạn học tiếng Anh với phim hoặc TV, bạn đang học được tiếng Anh thực sự được sử dụng bởi người bản ngữ. Trong phim, bạn sẽ nghe được phát âm tự nhiên, từ vựng hàng ngày, ngữ pháp nói, những thành ngữ thông dụng và từ lóng. Thậm chí, bạn sẽ học được những điều này từ những câu chuyện thú vị và cảm xúc. Phim ảnh (và TV) là một cách hieur quả để nâng cao tiếng Anh của bạn.


In this show, AJ explains the movie technique step by step. Use this technique with all of your favorite movies and TV shows. Be sure to follow the technique exactly as AJ describes. This is the way to deeply learn English by mastering everything you study.

Ở đây, AJ giải thích từng bước thực hiện kỹ thuật xem phim. Hãy sử dụng kỹ thuật này với tất cả các bộ phim và chương trình TV yêu thích của bạn. Hãy chắc chắn rằng banj làm theo các kỹ thuật một cách chính xác như AJ mô tả. Đây là cách để học sâu tiếng Anh bằng cách thành thạo mọi thứ bạn học.


Yes, you will work slowly through a movie. Your first movie might require several months to master. However, as you continue you will learn faster and faster. Keep going and enjoy learning English with movies!

Bạn sẽ học từ từ thông qua một bộ phim. Bộ phim đầu tiên của bạn có thể sẽ cần vài tháng để thành thạo. Tuy nhiên, khi bạn tiếp tục, bạn sẽ học nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Hãy tiếp tục và tận hưởng việc học tiếng Anh với phim!
SUMMARY OF HOW TO LEARN ENGLISH WITH MOVIES

TÓM TẮT CÁCH HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM


Day 1. Watch 2 - 3 minutes scene with English subtitles. Do it 4 - 5 times for this day.

Ngày 1. Xem một cảnh 2-3 phút với phụ đề tiếng Anh. Làm điều đó 4-5 lần trong ngày.


Day 2. Watch the same scene without subtitles. Watch the scene 4 - 5 times.

Ngày 2. Xem cùng một cảnh hôm qua mà không có phụ đề. Xem cảnh này 4 - 5 lần.


Day 3. Watch the same scene, pause after each sentence, and repeat after the actors. Copy their pronunciation.

Ngày 3. Xem lại cùng một cảnh, tạm dừng sau mỗi câu và nói lặp lại sau các diễn viên. Sao chép cách phát âm của họ.


Day 4. “Track” or “shadow” the same scene. Speak with the actors at the same time, no pausing. Copy their pronunciation. Use English subtitles if needed.

Ngày 4. "Track" hoặc "shadow" cùng một cảnh. Nói chuyện cùng một lúc với các diễn viên, không dừng lại. Sao chép cách phát âm của họ. Sử dụng phụ đề tiếng Anh nếu cần thiết.


5. “Track” or “shadow” without subtitles and copy the pronunciation, emotions and movements of the actors.

5. "Track" hoặc "shadow" mà không cần đến phụ đề và sao chép cách phát âm, cảm xúc và chuyển động của các diễn viên.


6.(optional ) Use the same scene and record your voice as you “track” or “shadow” it. Compare your voice recording to the actors’ pronunciation.

6. (không bắt buộc) Sử dụng cùng một cảnh và ghi lại giọng nói của bạn khi bạn ''track" hoặc "shadow" cảnh ấy. So sánh bản ghi âm giọng nói của bạn với cách phát âm của các diễn viên.
SourcesNote

- Cái chỗ trackshadow tui hong biết dịch á =)) Chế nào có tâm dịch giùm cái điii =))

- Ai hong kiếm được phim có phụ đề TA hay phim song ngữ thì cứ xem phim phụ đề TV :vv Xong lên GG tìm download cái subtitles của (tập) phim ấy :vv Lên mạng tìm trang convert thành file .txt (mở bằng Notepad) nếu cần thiết. Mở cái phim kia rồi thu nhỏ cái trang Notepad để một bên mà xem =)) Mặc dù đây là cách để tui xem phim khi chưa được sub trên mạng =))Tính viết Love y'all :vv cơ mà chế Min thắc mắc ==' Thoy đổi :vv

Ngày an :3

Posted on July 16, 2019 06:40:32 PM


16
10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.