Anh - Việt(Song ngữ) Nhạc Sans Battle - Stronger Than You

Được viết bởi: Hust IT1


Trận chiến với sans / Sans Battle
Bài hát: Stronger Than You (Undertale OST) - Sans Battle

Opening / Mở đầu
It's a beautiful day outside. / Đó là một ngày bên ngoài đẹp trời
Birds are singing, flowers are blooming... / Những con chim đang hát, những bông hoa đang nở
On days like these, kids like you... / Vào những ngày như thế này, những đứa trẻ như nhóc...
Should be burning in hell. / Nên bị thiêu cháy dưới địa ngục

Verse 1 / Đoạn 1
Turn around kid, it'd be a crime / Quay đầu lại đi, nó sẽ thành một tội ác đấy
If I had to go back on the promise that I made for you, / Nếu không ta phải đi ngược lại những lời hứa mà ta đã làm cho nhóc
so don't step over that line, / vì vậy đừng bước qua đường kẻ đó,
Or else, friend, you're gonna have a bad time. / Nếu không, bằng hữu, Nhóc sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ

But kids like you don't play by the rules, / Nhưng những đứa trẻ giống nhóc không chơi theo luật lệ,
And guys like me, / Và những người như ta
it ain't easy to be played for fools, / Không dễ bị lừa như một thằng ngu đâu,
So let's go, let the room get chiller... /Vì vậy hãy tiến lên, hãy làm cho căn phòng này trở nên lạnh hơn...

Let's go, DIRTY BROTHER KILLER. / Tiến lên nào, kẻ giết người bẩn thỉu.

Chorus / Chorus
Go ahead and try to hit me if you're able, / Tiến lên phía trước và đánh ta nếu nhóc có thể,
Guess you've figured now that mercy's off the table. / Chắc nhóc đã nhận ra nhân từ giờ đã muộn rồi
I can tell you're getting really sick of trying, / Ta có thể nói rằng giờ nhóc đã quá mệt để thử rồi
But I think you're just mad you keep dying. / Nhưng ta nghĩ nhóc đang giận giữ vì nhóc vẫn tiếp tục chết.

You're not gonna win, we'll be here together, / Nhóc không thể đến với chiến thắng, chúng ta sẽ ở đây lần nữa
Fighting in this judgement hall forever. / Tiếp tục chiến đấu trong căn phòng này mãi mãi
I know you just reset each time I beat ya', / Ta biết nhóc sẽ chơi lại mỗi lần ta đánh nhóc
But I'll always be right back here to meet ya'. / Nhưng ta sẽ luôn luôn quay lại đây để gặp nhóc

I know you're made of / Ta biết nhóc được tạo ra từ
Lo-o-o-o-ooove, lo-o-o-o-oove, lo-o-o-o-ooove. (x2) / LOVE but not love, it is Level of violence

Verse 2 (Đoạn 2)
This is where it stops, / Đây là lúc dừng nó lại
This is where it ends. / Đây là lúc nó kết thúc
If you want to get past me, / Nếu nhóc muốn thắng ta
Well, you better try again. / thì nhóc nên thử lần sau

But no matter how I stall you, / Nhưng không có cách nào ta ngăn nhóc lại
You don't give up your attack. / Nhóc vẫn không từ bỏ việc tất công ta
Do you just like the feeling / Hay nhóc thích cảm giác
Of your sins CRAWLING on your back? / Tội lỗi tràn ngập trên lưng nhóc

Chorus / Chorus
Go ahead and try to hit me if you're able, / Tiến lên phía trước và đánh ta nếu nhóc có thể,
You should know by now that mercy's off the table. / Nhóc nên biết bây giờ nhân từ đã muộn rồi.
Think that you can try to spare me like I'm some pawn? / Nhóc nghĩ nhóc có thể tha cho ta giống như ta là một con tốt sao?
Well, you didn't spare my brother, so GET DUNKED ON! / Thế nhóc đã không tha cho em trai ta, vì vậy GET DUNKED ON! (hãy cứ say sưa đi)

I know you made my friends all disappear, / Ta biết nhóc đã làm tất cả bạn của ta biến mất
But everything they cared about is why I'm here. / Nhưng mọi thứ họ quan tâm là tại sao ta ở đây
I am their mercy, I am their vengeance, / Ta là sự dung tha của họ, ta là sự trả thù của họ
I am DETERMINATION. / Ta là lòng quyết tâm

I know you're made of / Ta biết nhóc được tạo ra từ
Lo-o-o-o-ooove, lo-o-o-o-oove, lo-o-o-o-ooove. (x2) / LOVE but not love, it is Level of violence

But I think I'm stronger than you. / Nhưng ta nghĩ ta mạnh hơn nhóc.

Các bạn nhớ bấm ủng hộ nhé, tự dịch còn nhiều sai sót mong các bạn đóng góp

Posted on September 04, 2018 03:52:39 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.