Anh - Việt[Song ngữ] Pháp luật bảo vệ các công ty internet tại mỹ sẽ có sự thay đổi

Được viết bởi: Hust IT1


Chú thích: Theo Mục 230 Luật Thông tin truyền thông 1996 thì: “Không có nhà cung cấp hoặc người sử dụng dịch vụ tương tác kỹ thuật số nào được coi là nhà xuất bản hoặc người phát ngôn của bất kỳ thông tin nào được đưa ra bởi tác giả khác của nội dung thông tin đó.” (No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider). Theo đó, thay vì phải chịu trách nhiệm cho những gì mà người dùng đăng tải, các công ty truyền thông xã hội sẽ không hạn chế nội dung được đăng tải trên nền tảng của mình, hoặc có thể tự bảo vệ bản thân bằng cách kiểm duyệt chặt chẽ và linh hoạt những nội dung được đăng tải.

Experts say just 26 words from a 1996 law have helped companies like Facebook, Twitter and Google grow to the size they are today.
Các chuyên gia cho biết chỉ 26 chữ trong bộ luật năm 1996 đã giúp những công ty như Facebook, Twitter và Google phát triển với quy mô hiện tại.

The law is known as Section 230 of the 1996 Communications Decency Act. It is facing new attention and might be changed.
Đó là Mục 230 của Đạo Luật về Thông tin Truyền thông năm 1996. Luật này đang nhận được sự quan tâm mới gần đây và có thể sẽ thay đổi.

It protects internet companies from facing legal cases over things others place on their platforms. Under U.S. law, the companies are generally not responsible for things their users post on their websites.
Luật này bảo vệ các công ty trực tuyến khi đối mặt với những vấn đề pháp lý xuất hiện trên nền tảng của họ. Theo luật của Hoa Kỳ, nhìn chung các công ty không cần phải chịu trách nhiệm cho những gì người dùng của họ đăng trên trang web.

But last week, President Donald Trump pushed back against Section 230 with an executive order. The order says the government will reconsider protections if companies make “editorial decisions” about what users post.
Nhưng vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã phản đối Mục 230 bằng một lệnh hành chính. Theo mệnh lệnh này, chính phủ sẽ cân nhắc lại sự bảo vệ (đối với các công ty) nếu các công ty đưa ra “các quyết định chỉnh sửa” về những gì mà người dùng đăng tải.

Trump’s executive order came last Thursday, days after Twitter added what it called a fact-check warning to two of Trump’s posts.
Mệnh lệnh hành chính của Trump được đưa ra vào thứ Năm tuần trước, một vài ngày sau khi Twitter gắn cảnh báo kiểm tra tính xác thực cho 2 bài đăng của tổng thống Trump.

Trump and other politicians say that Twitter, Facebook and other social media companies have abused protections from Section 230. They have argued that the law should be changed or cancelled altogether.
Trump và những chính trị gia khác cho biết Twitter, Facebook và những công ty truyền thông xã hội khác đã lợi dụng sự bảo vệ của Mục 230. Và họ tranh luận rằng luật này cần phải thay đổi hoặc bãi bỏ hoàn toàn.

Some experts suggest that the internet as we know it today might change completely if the law were cancelled.
Một số chuyên gia cho rằng internet mà chúng ta biết ngày nay có thể thay đổi hoàn toàn nếu luật này bị bãi bỏ.

Here are some common questions and answers about the law.
Sau đây là một số câu hỏi và câu trả lời phổ biến về luật này.

What is Section 230? – Mục 230 là gì?An example might help answer that question. If a news website falsely calls you a cheat, you can bring legal action against the publisher. But if someone posts on Facebook that you are a cheat, you cannot bring a legal case against Facebook — only the person who posted it.
Một ví dụ có thể giúp trả lời câu hỏi này. Nếu một trang web tin tức gọi bạn là kẻ lừa đảo, bạn có thể thực hiện các biện pháp pháp lý để chống lại người đưa ra tin tức đó. Nhưng nếu ai đó đăng trên Facebook rằng bạn là kẻ lừa đảo, bạn không thể kiện Facebook – mà chỉ có thể thực hiện các biện pháp pháp lý đối với người đăng tải thông tin này.The law protects companies, which can have many millions of posts, from facing legal cases brought by anyone who feels wronged by something someone else has posted. It does not matter if the post is true or false.
Đạo luật bảo vệ các công ty, nơi có hàng triệu bài đăng, khỏi việc phải đối mặt với các tình huống pháp lý khi bất cứ ai cảm thấy những gì mà ai đó đã đăng là sai trái. Việc bài đăng đó đúng hay sai không quan trọng.

Section 230 also permits social media services to remove posts that are obscene or violate what the service considers acceptable. In addition, the law requires the service to be acting in “good faith.”
Mục 230 cũng cho phép các dịch vụ truyền thông xã hội gỡ bỏ các bài đăng tục tĩu hoặc xâm phạm đến những gì mà dịch vụ đó cho là chấp nhận được. Bên cạnh đó, luật này yêu cầu các dịch vụ phải hoạt động dựa trên “niềm tin tốt đẹp”.

In legal terms, “good faith” means acting with honesty and fairness and without the desire to destroy the rights of a person or business.
theo thuật ngữ pháp lý, “niềm tin tốt đẹp” có nghĩa là hành động một cách trung thực và công bằng và không mang mong muốn hủy hoại quyền của một cá nhân hay một doanh nghiệp.

Where did Section 230 come from? – Nguồn gốc của Mục 230?The measure has its roots in the 1950s, when bookstore owners were being held responsible for selling books containing “obscenity.” Obscenity is not protected by freedom of speech rules in the First Amendment.
Biện pháp này bắt nguồn từ những năm 1950, khi các chủ tiệm sách phải chịu trách nhiệm về việc bán sách chứa nội dung “tục tĩu”. Sự tục tĩu không được bao hàm trong nguyên tắc tự do ngôn luận ghi nhận tại bản Hiến pháp đầu tiên.

One case on the issue reached the Supreme Court. The Court ruled that it was unlawful to hold someone responsible for someone else’s writings.
Một trường hợp liên quan đến vấn đề này đã được đưa ra Tòa án Tối cao. Tòa đã phán xử rằng việc quy ai đó nhận trách nhiệm cho bản thảo của một người khác là trái pháp luật.

The 1990s were years when the internet experienced huge growth. Two companies operating at that time were CompuServe and Prodigy. They offered online forums where people could share information. CompuServe chose not to moderate its forum, while Prodigy did.
Internet có sự phát triển cực thịnh vào những năm 1990. Hai công ty hoạt động vào thời điểm đó là CompuServe và Prodigy. Họ cung cấp những diễn đàn trực tuyến, nơi mọi người có thể chia sẻ thông tin. CompuServe lựa chọn không hạn chế diễn đàn của mình, trong khi Prodigy lại làm ngược lại.

CompuServe was taken to court over its policy. That case was dismissed. Prodigy, however, got in trouble. A judge ruled that Prodigy “exercised editorial control” said Jeff Kosseff. He wrote a book about Section 230 called “The Twenty-Six Words That Created the Internet.”
CompuServe đã bị kiện ra tòa bởi chính sách của mình. Vụ án đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, Prodigy đã gặp rắc rối. Theo Jeff Kosseff, một thẩm phán đã tuyên rằng Prodigy đã “kiểm soát việc chỉnh sửa”. Ông đã viết một quyển sách về Mục 230 có tên là “26 Chữ Tạo Ra Internet”.

Politicians did not like the judge’s decision. They worried it would lead internet companies not to moderate at all. And Section 230 was born.
Các chính trị gia không mấy thích thú với phán quyết của thẩm phán. Họ lo rằng điều này sẽ dẫn đến việc các công ty internet sẽ không bị hạn chế chút nào. Và Mục 230 đã được hình thành.

What if Section 230 is limited or goes away? – Điều gì xảy ra nếu Mục 230 bị giới hạn hoặc biến mất?

Kosseff told the Associated Press, “I don’t think any of the social media companies would exist in their current forms without Section 230.” He said the companies have based their business models on being platforms for user posts.
Kosseff chia sẻ với hãng thông tấn xã Associated rằng, “Tôi không nghĩ bất cứ công ty truyền thông xã hội nào sẽ tồn tại dưới hình thái ngày hôm nay nếu không có Mục 230.” Ông cho biết các công ty đã đặt nền móng cho hình mẫu kinh doanh của mình dựa trên các nền tảng (bao gồm) các bài đăng của người dùng.

There are two possibilities of what could happen. Platforms might remove some of their offerings. The website Craigslist, for example, took down a section from its website after the 2018 passage of a sex-trafficking law. The law created an exception to Section 230 for material that supports sex work. Craigslist quickly removed its “personals” section completely. The company did not want to take chances.
Có hai khả năng có thể xyar ra. Các nền tảng có thể gỡ bỏ một số tính năng của mình. Ví dụ, trang web Craigslist, đã gỡ bỏ một mục trên trang web của mình sau khi đạo luật buôn bán tính dục được thông qua vào năm 2018. Đạo luật này đưa ra một ngoại lệ cho Mục 230 là những thông tin hỗ trợ hoạt động mại dâm. Craigslist nhanh chóng gỡ bỏ hoàn toàn mục “cá nhân” của mình. Công ty không muốn có bất cứ sự cố nào cả.

Kate Ruane is a senior lawyer for the American Civil Liberties Union. She said that if social media platforms were not protected under the law, they would not risk posting Donald Trump’s posts.
Kate Ruane là luật sư cấp cao của Liên minh Tự do Hoa Kỳ. Bà cho biết nếu các nền tảng truyền thông xã hội không được bảo vệ bởi luật, họ sẽ không mạo hiểm mà đăng tải các bài đăng của Donald Trump.

Another possibility is that Facebook, Twitter and other platforms could stop moderation altogether. Instead, they could let anyone post anything, good or bad.
Một khả năng khác là Facebook, Twitter và những nền tảng khác có thể đồng loạt dừng việc tiết chế (các bài đăng). Thay vào đó, họ sẽ cho phép bất cứ ai đăng tải bất cứ thứ gì, bất kể tốt hay xấu.

Services like 8chan, which is known for letting users post extremist images and messages, could then easily take control of social media, said Eric Goldman. He is a law professor at Santa Clara University in California. He said undoing Section 230 would be dangerous to the internet.
Theo Eric Goldman, các dịch vụ như 8chan, được biết đến là một dịch vụ cho phép người dùng đăng tải những bức ảnh hoặc tin nhắn cực đoan, có thể dễ dàng tung hoành trên mảng truyền thông xã hội. Ông là giáo sư luật tại Đại học Santa Clara tại California. Ông cho biết việc không thực hiện Mục 230 sẽ gây nguy hiểm cho internet.

But Goldman does not see the administration’s order as that kind of threat to the internet. He said it is meant to appeal to Trump supporters. “The president can’t override Congress,” he said.
Nhưng Goldman không cho rằng lệnh hành chính này là mối lo ngại đến mức đó với internet. Ông cho rằng điều này nhằm kêu gọi người ủng hộ Trump. “Tổng thống không thể điều khiển cả Quốc hội,” ông cho biết

Nguồn: baosongngu.vn

Posted on June 07, 2020 07:21:53 AM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.