Anh - Việt[Song ngữ -#ST] Những sự thật về khủng long - Dinosaur facts

Được viết bởi: Anne Hoang


Nhon mọi ng :D Ngồi chán quá chả có việc gì làm, chả có chuyện gì để hóng T^T Nên giờ đăng cái gì đó cho vui, đỡ buồn...

Như tiêu đề:

Dinosaur facts


Những sự thật về khủng longEnjoy our fun dinosaur facts and learn about everything from the ferocious Tyrannosaurus Rex to the enormous Diplodocus.

Hãy tận hưởng những sự thật vui về khủng long của chúng tôi và tìm hiểu về mọi thứ từ loài khủng long Tyrannosaurus Rex (T. Rex) hung dữ đến loài khủng long Diplodocus khổng lồ nhé.

While dinosaurs came a long time before us humans, fossils and modern technology have helped us piece together what dinosaurs may have looked like and even how they might have behaved.

Trong khi khủng long đã đi được một quãng thời gian dài trước con người chúng ta, thì các mẫu hóa thạch và công nghệ hiện đại đã giúp chúng ta phục dựng lại hình dáng mà khủng long từng có và thậm chí cả cách cư xử của chúng nữa.The word dinosaur comes from the Greek language and means ‘terrible lizard’. The word was coined by English paleontologist Richard Owen in 1842 and was meant to refer to Dinosaurs impressive size rather than their scary appearance.

Từ khủng long đến từ ngôn ngữ Hy Lạp và có nghĩa là "con thằn lằn khủng khiếp". Từ này được đặt bởi nhà cổ sinh vật học người Anh Richard Owen vào năm 1842 và có nghĩa đề cập đến kích thước ấn tượng của khủng long hơn là vẻ bề ngoài đáng sợ của chúng.Dinosaurs ruled the Earth for over 160 million years, from the Triassic period around 230 million years ago through the Jurassic period and until the end of the Cretaceous period around 65 million years ago.

Khủng long cai trị Trái Đất trong hơn 160 triệu năm, từ kỷ Trias cách đây khoảng 230 triệu năm xuyên suốt qua kỷ Jura và cho đến khi kết thúc vào kỷ Phấn trắng khoảng 65 triệu năm trước.The time period from 250 million years ago until around 65 million years ago is known as the Mesozoic Era. It is often referred to as the Age of the Dinosaurs because most dinosaurs developed and became extinct during this time.

Khoảng thời gian từ 250 triệu năm trước cho đến khoảng 65 triệu năm trước được gọi là Kỷ nguyên Đại Trung Sinh, thường được gọi là Kỷ nguyên Khủng long vì hầu hết các loài khủng long đều phát triển và tuyệt chủng trong thời gian này.It is believed that dinosaurs lived on Earth until around 65 million years ago when a mass extinction occurred.

Người ta tin rằng khủng long đã sống trên Trái Đất cho đến khoảng 65 triệu năm trước khi một cuộc đại tuyệt chủng xảy ra.Scientists believe that the event leading to the extinction may have been a massive asteroid impact or huge volcanic activity. Events such as these could have blocked out sunlight and significantly changed the Earth’s ecology.

Các nhà khoa học tin rằng sự kiện dẫn đến sự tuyệt chủng có thể là một sự va chạm lớn của tiểu hành tinh hoặc hoạt động mạnh của núi lửa.The first dinosaur to be formally named was the Megalosaurus, back in 1824. / Loài khủng long đầu tiên được chính thức đặt tên là Megalosaurus, vào năm 1824.A person who studies dinosaurs is known as a paleontologist. / Người nghiên cứu khủng long được gọi là nhà cổ sinh vật học.Rather than being carnivores (meat eaters), the largest dinosaurs such as the Brachiosaurus and Apatosaurus were actually herbivores (plant eaters). / Thay vì là loài ăn thịt, những loài khủng long lớn nhất như Brachiosaurus và Apatosaurus thực ra lại là động vật ăn cỏ.To help fight meat eaters such as the Allosaurus or Spinosaurus, many plant eaters had natural weapons at their disposal. Examples of this include the spikes on the tail of the Stegosaurus and the three horns attached to the front of the Triceratops’s head shield.

Để giúp chống lại những loài ăn thịt như Allosaurus hay Spinosaurus, nhiều loài ăn cỏ có vũ khí tự nhiên theo ý muốn của chúng. Chẳng hạn như những cái gai ở đuôi khủng long Stegosaurus và ba sừng gắn trước đầu của khủng long Triceratops.Pterodactyls are not dinosaurs, they were flying reptiles that lived during the age of dinosaurs but by definition they do not fall into the same category. The same goes for water based reptiles such as Plesiosaurs.

Pterodactyl không phải là loài khủng long, chúng là loài bò sát bay sống trong thời đại khủng long nhưng theo định nghĩa chúng không được xếp vào cùng loại, giống như loài bò sát sống dưới nước như Plesiosaurs.Birds descended from a type of dinosaurs known as theropods. / Loài chim bắt nguồn từ một loài khủng long có tên gọi là theropods.Despite being long extinct, dinosaurs are frequently featured in the media. One of the more memorable examples of this is Michael Crichton’s 1990 book Jurassic Park. Adapted to movie in 1993, the story features cloned dinosaurs brought to life with the help of DNA found in mosquitoes trapped in amber.

Mặc dù bị tuyệt chủng từ lâu, khủng long vẫn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Một trong những ví dụ đáng nhớ nhất trong số này là cuốn sách Công viên kỷ Jura của Michael Crichton vào năm 1990. Được chuyển thể thành phim vào năm 1993, câu chuyện kể về những con khủng long nhân bản vô tính được sinh ra với sự trợ giúp của ADN được tìm thấy trong những con muỗi bị mắc kẹt trong hổ phách.

Theo Sicence Kids

Tổng hợp và biên dịch bởi Châu Lê

Nguồn: Anh - Việt Blog

Thanks for reading

Have a nice day :D

...


Posted on October 27, 2018 07:52:07 PM


12
10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.