Anh - Việt(SONG NGỮ ) Tờ báo ở Nhật có thể mọc thành cây (trở lại)

Được viết bởi:


In Japan, one of the most famous national dailies invented a one hundred percent sustainable newspaper. If you plant it, it will bloom!Một trong những tờ báo ra hàng ngày nổi tiếng nhất ở Nhật Bản đã chế ra tờ báo hoàn toàn có thể trở thành cây trở lại được. Nếu bạn trồng tờ báo ấy, nó sẽ nở hoa!

Japan once more demonstrates to be an advanced country. Its latest invention consists in a newspaper made of recycled and vegetable paper that you can plant after you’ve read it. It is called “Green Newspaper” and was invented by the publisher of the famous Japanese daily, The Mainichi Shimbunsha.

Nhật Bản một lần nữa tỏ ra là đất nước tiên tiến như thế nào. Sáng kiến mới nhất của họ là một tờ báo được làm bằng giấy thực vật tái chế có thể trồng sau khi đọc. Nó có tên gọi là "Tờ Báo Xanh" và do nhà xuất bản của tờ báo ra hàng ngày của Nhật nổi tiếng chế ra: Mainichi Shimbunsha.

Paper that can be planted is not news. It has been on the market for some years and is a mixture of recycled paper, water and small flowers or herbs seeds (it can also be easily made at home). And it can be re-used in a creative way: once you’ve finished with it, don’t throw it, rather tear it into small pieces, plant and water it and within a few weeks you’ll unexpectedly have plants and flowers.

Giấy có thể trồng được không phải là chuyện bây giờ mới có. Mấy năm trước trên thị trường đã xuất hiện loại giấy này rồi, đó là một hỗn hợp gồm giấy tái chế, nước và hạt cây hoặc hoa nhỏ (cũng có thể dễ dàng làm tại nhà). Và nó có thể được tái sử dụng một cách sáng tạo: khi bạn không còn dùng nó nữa, bạn đừng vất đi, hãy xé nó ra thành những mảnh nhỏ, trồng và tưới nước cho nó, trong vòng vài tuần lễ thôi bạn sẽ bất ngờ có cây và hoa đấy.

The idea was conceived by Dentsu Inc, one of Japan’s largest advertising agencies, which works with “The Mainichi”. The green newspaper is not the first sustainable initiative undertaken by the Japanese daily. Its commitment to environmental protection is already well-known thanks to a previous advertising campaign on water donations for populations suffering from thirst. “The Mainichi doesn’t take action only through information, but also by solving global issues”.

Ý tưởng báo mọc lại thành cây ấy là của công ty Dentsu, một trong những hãng quảng cáo lớn nhất Nhật Bản, hãng này hợp tác với “Mainichi”. Tờ báo xanh không phải là sáng kiến phát triển bền vừng đầu tiên của tờ báo Nhật Bản ra hàng ngày này. Họ vốn cam kết bảo vệ môi trường được nhiều người biết đến qua chiến dịch quảng cáo trước đây về các hoạt động quyên góp nước cho những người dân thiếu nước. "Mainichi không chỉ hành động cung cấp thông tin mà còn góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu."

The eco-friendly newspaper has had a huge success, a circulation of over four million copies a day across the country and revenues of about eighty million yen, equivalent to over $700,000. The initiative has also involved schools, in order to raise children’s awareness on environmental issues and teach them the importance of recycling. Because in order to reduce CO2 emissions generated by traditional waste disposal systems we should recycle waste materials, and paper most of all.

Tờ báo có lợi cho môi trường này thu được thành công vang dội: lượng phát hành hơn 4 triệu bản mỗi ngày khắp nước Nhật và doanh thu khoảng 80 triệu yên, tương đương 700 ngàn đô la Mỹ. Sáng kiến trên cũng mời gọi các trường học tham gia, nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em về các vấn đề môi trường và dạy chúng tầm quan trọng của hoạt động tái chế. Vì để giảm khí thải CO2 do các hệ thống xử lý chất thải truyền thống xả ra, chúng ta cần tái chế hầu hết chất thải và giấy.

Posted on October 06, 2016 07:19:59 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.