Anh - Việt[SONG NGỮ]Hãy hình dung về tương lai của bạn

Được viết bởi:


Imagine Your Future - a Guided Visualization

I want you to sit up straight in your chair. Close your eyes. Take a deep breath, and relax. I’m going to speak to you, and I want you to just listen and imagine. Do not sleep. Just relax and imagine.Right now I want you to think about your life. Think about your family. See your family. Think about your friends. In your mind, see your friends. And think about your job. See yourself working. And when you see all these things in your mind about your current life, how does it make you feel? Take a moment to imagine.

Now think about a goal you want to accomplish in the next year of your life. It could be a relationship goal, an educational goal, a personal goal, or a work-related goal. Think about why this goal is important to you. How will achieving this goal add value to your life? Think about it and see your goal in your mind’s eye.

Now I want you to imagine yourself going forward into the future: one week, two weeks, three weeks. Go forward into the future. It is now one month in the future. You have started on the road to success. What decisions have you made? What actions have you taken? And how does it feel to be on the road to success?

Now I want you to continue going forward. It is now 6 months in the future. You are much closer to your goal. You are starting to feel the benefits of all of your efforts. How does it feel to be closer to your goal? What emotions do you feel as you move closer toward your goal. Imagine.

Now I want you to continue going forward. It is now one year in the future. You have fully accomplished your goal. You have achieved success. See yourself. What do you look like? What are you doing? Who are you with? What are people saying to you? And what are you saying to them. How does success feel?

Now I want you to look back on your success. Look back on the process of achieving success. Look back on all of your hard work and effort. How did you reach your goal, step-by-step. What were the little things you did, day-by-day, to achieve success? What did you do at work? What did you do in your relationships? And what did you do inwardly to achieve success? Take a moment to think of all the steps you took to accomplish your goal.

And when you are ready, take a deep breath. Relax. Smile. And open your eyes.
Tôi muốn bạn ngồi thẳng lưng trên ghế của bạn. Nhắm mắt của bạn lại. Hít một hơi thật sâu, và thư giãn. Tôi dự định nói với bạn, và tôi muốn bạn vừa nghe vừa tưởng tượng. Không được ngủ nhé. Vừa thư giãn vừa tưởng tượng.

Ngay bây giờ, tôi muốn bạn nghĩ về cuộc sống của bạn, Nghĩ về gia đình của bạn, Nhìn thấy gia đình. Nghĩ về gia đình của bạn. Trong tâm của bạn, thấy bạn bè của bạn.Và nghĩ về công việc của bạn. Nhìn thấy bản thân bạn đang làm việc. Và khi bạn thấy tất cả mọi thứ trong lí trí của bạn về cuộc sống hiện tại của bạn, bạn cảm thấy thế nào? Giữ lấy thời điểm để tưởng tượng.

Bây giờ nghĩ về một mục tiêu mà bạn muốn thực hiện trong năm tới của cuộc sống của bạn. Nó có thể là mục tiêu quan hệ, một mục tiêu giáo dục, một mục tiêu cá nhân hoặc mục tiêu có liên quan đến công việc. Nghĩ xem tại sao mục tiêu này quan trọng đối với bạn. Làm thế nào đạt được giá trị của mục tiêu trong cuộc sống của bạn? Nghĩ về nó và thấy mục tiêu của bạn trong suy nghĩ của mắt.

Bây giờ tôi muốn bạn tưởng tượng bản thân bạn sẽ đi về phía tương lai: 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần. Đi về phía tương lai. Bây giờ là 1 tháng trong tương lai. Bạn đã bắt đầu trên con đường đề thành công. Quyết định của bạn là gì? Bạn hành động cái gì? Và bạn cảm thấy như thế nào trên con đường thành công?

Bây giờ tôi muốn bạn tiếp tục đi về phía trước. Có thể là 6 tháng trong tương lai. Bạn phải gần với mục tiêu của bạn hơn. Bạn đang bắt đầu cảm thấy lợi ích của tất cả sự cố gắng của bạn. Làm thế nào bạn cảm thấy gần hơn với mục tiêu? Những cảm xúc nào làm bạn cảm thấy gần hơn với mục tiêu. Hãy tưởng tượng.

Bây giờ tôi muốn bạn tiếp tục đi về phía trước. Nó có thể là 1 năm trong tương lai. bạn phải hoàn thành trọn vẹn mục tiêu của bạn. Bạn phải đạt được thành công. Nhìn chính bản thân. Bạn trông như thế nào? Bạn đang làm gì? Ai ở với bạn? Mọi người nói gì với bạn? Và bạn nói gì với họ? Bạn cảm thấy thành công như thế nào?

Bây giờ tôi muốn bạn nhìn lại thành công của bạn. Nhìn lại quá trình đạt được thành công của bạn. Nhìn lại tất cả công việc khó khăn và nỗ lực. Bạn đạt được mục tiêu như thế nào, từng bước từng bước. Những điều nhỏ nhặt bạn đã làm, ngày qua ngày, để đạt được thành công. bạn đã làm gì trong công việc? bạn đã làm gì trong các mối quan hệ? Và bạn đã làm gì trong thâm tâm bạn để thành công? Mất một lúc để nghĩ về tất cả các bước bạn đã làm để hoàn thành mục tiêu.

Và khi bạn sẵn sàng, hít một hơi thật sâu. Thư giản. Cười. Và mở đôi mắt của bạn.

Posted on October 10, 2016 05:04:35 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.