Anh - ViệtSự thật về sao Mộc

Được viết bởi: Cloudiy


Jupiter is the largest planet in our solar system. Its famous 'Red Spot' and raging gas storms give it an impressive if not intimidating appearance. As well as having many moons, Jupiter also has a number of rings similar to that of Saturn but much less noticeable.

Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. 'Vết Đỏ' nổi tiếng của nó và những cơn bão khí hoành hành mang đến cho nó một vẻ bề ngoài ấn tượng chứ không đáng sợ. Cũng có nhiều mặt trăng, sao Mộc cũng có một số vành đai tương tự như sao Thổ nhưng khó nhận thấy hơn nhiều.

Jupiter is the largest planet in our Solar system. It is so big that more than 1300 Earths could fit inside it.

Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời của chúng ta. Nó lớn đến nỗi hơn 1300 Trái Đất có thể nhét vừa bên trong nó.

Thick, colorful clouds of deadly poisonous gases surround Jupiter. The quick spinning of the planet whips up the atmosphere, creating the bands around the planet.

Những đám mây dày đặc, đầy màu sắc của các loại khí độc chết người bao quanh sao Mộc. Vòng quay nhanh của hành tinh làm nhiễu loạn khí quyển, tạo ra các dải mây xung quanh hành tinh.

If you were to descend into Jupiter, the thin, cold atmosphere becomes thicker and hotter, gradually turning into a thick, dark fog. In the blackness about 1000km down the pressure squeezes the atmosphere so hard that it becomes like liquid.

Nếu bạn tiến vào sao Mộc, bầu không khí mỏng, lạnh sẽ trở nên dày và nóng hơn, dần biến thành một màn sương dày, tối. Trong bóng tối khoảng 1000km trở xuống, áp lực không khí trở nên lớn đến nỗi nó biến thành một dạng như chất lỏng.

At the centre of Jupiter is a rocky core, slightly bigger than Earth but weighing about 20 times more.

Ở trung tâm của sao Mộc là một lõi cứng, hơi lớn hơn Trái Đất nhưng nặng gấp khoảng 20 lần.

Surrounding the core is an ocean of liquid hydrogen, about 1,000 kilometres deep.

Xung quanh lõi là một đại dương khí hydro lỏng, sâu khoảng 1.000 km.

Jupiter has many storms raging on the surface, most notably the big red spot which is the largest hurricane in our Solar System. It's been raging for over three hundred years.

Sao Mộc có nhiều cơn bão đang hoành hành trên bề mặt, đáng chú ý nhất là vết đỏ lớn, là cơn bão lớn nhất trong Hệ Mặt trời của chúng ta. Nó đã thổi trong hơn ba trăm năm.

Jupiter has a very strong magnetic field, you would weigh two and a half times as much as you would on Earth.

Sao Mộc có từ trường rất mạnh, bạn sẽ nặng gấp hai lần rưỡi so với Trái Đất.

Jupiter has many moons circling around it. Four of these moons are bigger than Pluto.

Sao Mộc có nhiều mặt trăng xoay nó. Bốn trong số các mặt trăng này còn lớn hơn cả Sao Diêm Vương.

Posted on September 10, 2021 09:47:12 PM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.