Anh - ViệtSự thật về sao Thiên Vương

Được viết bởi: Cloudiy


Uranus likes to be a bit different. It shows off a majestic blue/green haze due to its high levels of methane gas and rolls like a barrel rather than spinning like Earth and the other planets in our Solar System.

Sao Thiên Vương có vẻ hơi khác biệt một chút. Nó có một lớp sương mù màu xanh hoành tráng do nồng độ cao của khí mê-tan và cuộn lên cao thay vì quay như Trái Đất và các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời chúng ta.

Uranus spins lying on its side, this is perhaps due to a large collision early in its formation.

Các trục quay của sao Thiên Vương nằm ngang, có lẽ là do một vụ va chạm lớn trong quá trình hình thành của nó.

Uranus was the first planet discovered by telescope.

Sao Thiên Vương là hành tinh đầu tiên được phát hiện bởi kính viễn vọng.

Since Uranus takes 84 Earth years to go around the sun, this means that each of its poles is in daylight for 42 years and in darkness for the next 42.

Vì sao Thiên Vương mất 84 năm Trái Đất để đi quanh Mặt Trời, điều này có nghĩa là mỗi cực của nó là ban ngày trong 42 năm và chìm trong bóng đêm trong 42 năm tiếp theo.

Uranus’s atmosphere is mostly hydrogen but it also contains large amounts of a gas called methane. Methane absorbs red light and scatters blue light so a blue-green methane haze hides the interior of the planet from view.

Bầu khí quyển của sao Thiên Vương chủ yếu là khí hydro nhưng nó cũng chứa một lượng lớn khí được gọi là mêtan. Mêtan hấp thụ ánh sáng đỏ và phân tán ánh sáng xanh vì vậy nó có một lớp mây mù mê-tan xanh che khuất tầm nhìn của hành tinh.

Uranus hides its interior but scientists guess that under the hydrogen-methane atmosphere is a hot, slushy ocean of water, ammonia and methane thousands of miles deep wrapped around a rocky core.

Dù bên trong sao Thiên Vương bị che khuất, nhưng các nhà khoa học đoán rằng dưới bầu khí quyển hydro-mêtan là một đại dương bùn nóng gồm nước, amoniac và mêtan sâu hàng ngàn dặm quấn quanh một lõi cứng.

Posted on September 10, 2021 09:52:53 PM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.