Anh - ViệtSự thật về sao Thổ

Được viết bởi: Cloudiy


Perhaps the most beautiful planet in our solar system (other than earth of course) due to its spectacular ring system, Saturn is a gas giant that features many extreme physical features and atmospheric conditions.

Có lẽ hành tinh đẹp nhất trong hệ mặt trời của chúng ta (dĩ nhiên ngoài Trái Đất ra) là do hệ thống các vành đai đẹp mắt của nó, sao Thổ là một hành tinh khí khổng lồ có nhiều đặc điểm vật lý và điều kiện khí quyển khắc nghiệt.

Saturn is the second largest planet in our solar system and is another gas giant.

Sao Thổ là hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời của chúng ta và là một hành tinh khí khổng lồ khác.

Saturn has a small rocky core covered with liquid gas.

Sao Thổ có một lõi cứng nhỏ phủ đầy khí lỏng.

It is surrounded by a system of rings that stretch out into space for thousands of kilometres.

Nó được bao quanh bởi một hệ thống các vành đai trải dài ra không gian trong phạm vi hàng ngàn cây số.

The rings are made up of millions of ice crystals, some as big as houses and others as small as specks of dust.

Những vành đai được tạo thành từ hàng triệu tinh thể băng, một số lớn như những ngôi nhà và số khác nhỏ như những hạt bụi.

Saturn is very light as it is made up of more hydrogen than helium so it is less dense. If we could fit Saturn into a bathtub it would float (but that would have to be one big bathtub!)

Sao Thổ rất nhẹ vì nó được tạo thành từ khí hydro nhiều hơn khí heli vì vậy nó ít đặc hơn. Nếu chúng ta có thể để vừa sao Thổ vào một bồn tắm thì nó sẽ nổi lên (nhưng đó sẽ phải là một bồn tắm lớn đấy!)

Like Jupiter, Saturn has many moons which surround it.

Giống như sao Mộc, sao Thổ có nhiều mặt trăng xung quanh nó.

Saturn is not a peaceful planet. Storm winds race around the atmosphere at 800kmp/h.

Sao Thổ không phải là một hành tinh yên bình. Những cơn gió bão chạy quanh bầu khí quyển ở vận tốc 800km/h.

Saturn has a very strong magnetic field which traps energy particles resulting in high levels of radiation.

Sao Thổ có một từ trường rất mạnh hút các hạt năng lượng dẫn đến mức độ bức xạ cao.

Posted on September 10, 2021 09:41:35 PM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.