memeThành quả 35 năm trong 6 giây?

Được viết bởi: Hust IT1
Phụ đề tiếng việt


Ông già: Đây là thành quả 35 năm của tôi

Ông già: Ú, cẩn thận

Ông già: Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình từ chiếc cốc này

Director: David, để mic cao lên

Âm thanh: Tặc

David: wow

Posted on September 15, 2019 06:25:09 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.