Hỏi đápToán 7 [Done!!]

Được viết bởi: Cô cô nớt ?


Bài 1: ( Treo thưởng 50 magots )

Tìm hai số hữu tỉ a và b biết rằng hiệu của a và b bằng thương của a và b và bằng hai lần tổng của a và b ?

Bài 2: ( Treo thưởng 80 magots )

Chứng minh rằng nếu có các số a, b, c, d thỏa mãn đẳng thức:

[a.b(a.b - 2.c.d) + c^2.d^2].[a.b(a.b - 2) + 2(a.b + 1)] = 0 thì chúng lập thành một tỉ lệ thức.

Mong mn giúp Ếch nhanh nhanh!!

Posted on October 14, 2019 08:51:32 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.