Anh - ViệtTừ vựng về dồ dùng vệ sinh thông dụng

Được viết bởi: What ?


Từ vựng tiếng anh về đồ vệ sinhbath towel /bɑːθtaʊəl/ – khăn tắm

bath toys: đồ chơi khi tắm (cho em bé)

bleach /bliːtʃ/- thuốc tẩy trắng

broom /bruːm/ – chổi

clothes line /kləʊðz laɪn/- dây phơi quần áo

clothes pin/kləʊðz pɪn/- cái kẹp để phơi quần áo

comb /kəʊm/ cái lược

dirty clothes hamper/ˈdɜː.ti kləʊðz ˈhæm.pəʳ/-giỏ mây đựng quần áo bẩn

dryer /ˈdraɪ.əʳ/- máy sấy khô

dustpan – /ˈdʌst.pæn/- cái hót rác

electric razor: dao cạo râu điện

Facecloth : Khăn mặt

fly swatter /flaɪz ‘swɔtə/- vỉ ruồi

garbage /ˈgɑː.bɪdʒ/ or trash /træʃ/ – rác

hanger /ˈhæŋ.əʳ/- móc phơi

iron /aɪən/- bàn là

ironing board/ˈaɪə.nɪŋ bɔːd/- bàn để là quần áo

lighter /ˈlaɪ.təʳ/ – bật lửa

matchbook/’mætʃbʊk/- hộp diêm

Mirror : Gương soi

mop /mɒp/ – cây lau nhà

mouthwash /ˈmaʊθwɒʃ/ nước súc miệng

razor /'reizə /dao cạo râu

scrub brush /skrʌb brʌʃ/- bàn chải giặt

shampoo /ʃæmˈpuː/ – dầu gội đầu

sink /sɪŋk/ – bồn rửa mặt

soap /səʊp/ – xà phòng

sponge /spʌndʒ/ – miếng bọt biển

spray bottle /spreɪ ˈbɒt.ļ/- bình xịt

toilet paper : giấy vệ sinh

toothbrush /ˈtuːθ.brʌʃ/ – bàn chải đánh răng

towel /'tauəl/ khăn tắm

trash bag /træʃ bæg/-bao đựng rác

trash can/træʃ kæn/- thùng rác

vacuum cleaner/ˈvæk.juːm ˈkliː.nəʳ/- máy hút bụi

washcloth /ˈwɒʃ.klɒθ/ – khăn mặt

washing machine/wɑʃɪŋ məˈʃiːn/: máy giặt

Posted on October 13, 2016 07:26:40 PM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.