Thuật toánVề Tuần tự - rẽ nhánh (Pascal, C++): HvtMinmax4

Được viết bởi: Daniel


Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong 4 số nguyên
Cho biết 4 số nguyên a, b, c, d. Hãy in ra lần lượt số bé nhất và lớn nhất trong 4 số đó

Input Format

Gồm một dòng chứa lần lượt 4 số nguyên a, b, c, d. Các số cách nhau một dấu cách

Constraints

1 ≤ a, b, c, d ≤ 30000

Output Format

In ra lần lượt số bé nhất và lớn nhất trong 4 số trên

Sample Input 0

7286 17776 31251 2149
Sample Output 0

2149 31251Giải bằng C:#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>

int main() {

long a,b,c,d,sln,sbn;
scanf("%ld",&a);
scanf("%ld",&b);
scanf("%ld",&c);
scanf("%ld",&d);
sln = a;
sbn = a;
if (sln<b)
{ sln = b;}

if (sln <c) { sln = c;}

if (sln<d) { sln = d;}

if (sbn>b) sbn=b;

if (sbn>c) sbn=c;

if (sbn>d) sbn=d;

printf("%ld", sbn); printf(" "); printf("%ld", sln);

return 0;
}

Giải bằng Pascalvar a,b,c,d,h,e,f,g : int64;
begin

readln(a,b,c,d);
e:=a;
f:=b;
g:=c;
h:=d;
if a<b then a:=b;
if a<c then a:=c;
if a<d then a:=d;

if e>f then e:=f;
if e>g then e:=g;
if e>h then e:=h;
writeln(e,' ',a);
end.

Posted on May 02, 2020 07:55:12 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.