PascalVề Tuần tự - rẽ nhánh (Pascal): HvtElectricMoney

Được viết bởi: Daniel


Tính tiền điệnNhập vào hai số nguyên dương a, b lần lượt là số đo lượng điện tiêu thụ cũ (tháng trước) và mới (tháng hiện tại) của một công tơ điện tính theo (kw). Biết rằng:
- 100 kw điện đầu tiên tính giá 1500đ/kw
- 50 kw điện tiếp theo tính giá 2000đ/kw
- 100 kw điện tiếp theo nữa tính giá 3000đ/kw
- 100 kw tiếp theo nữa tính giá 5000đ/kw
- Từ kw thứ 351 trở lên tính giá 8000đ/kw.
Hãy in ra màn hình số tiền điện phải thanh toán?

Input Format

Gồm một dòng chứa hai số nguyên dương a, b với ý nghĩa như đã mô tả ở trên

Constraints

1 ≤ a ≤ b ≤ 5000

Output Format

In ra một số nguyên duy nhất là tiền điện phải trả

Sample Input 0
49 845

Sample Output 0
4618000

Sample Input 1
32 1005

Sample Output 1
6034000

Đáp án:


var a,b,d,e : int64;
begin
readln(a,b);
a:=b-a;
b:=0;
if a>100 then
begin
b:=b+100 x 1500;
a:=a-100;
if a>50 then
begin
b:=b+50 x 2000;
a:=a-50;
if a>100 then
begin
b:=b+100 x 3000;
a:=a-100;
if a>100 then
begin
b:=b+5000 x 100;
a:=a-100;
b:=b+a x 8000;
end
else
b:=b+a x 5000;
end
else
b:=b+3000 x a;
end
else
b:=b+2000 x a;
end
else
b:=b+a x 1500;
writeln(b);
end.

Posted on May 06, 2020 05:26:07 PM


6
300
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.