PascalVề Tuần tự - rẽ nhánh (Pascal): HvtRightTriangle

Được viết bởi: Daniel


Đề bài:Tam giác vuông
Cho biết 3 số nguyên a, b, c. Hãy kiểm tra xem, các số này có là độ dài cạnh của một tam giác vuông hay không?

Input Format

Gồm một dòng chứa lần lượt 3 số nguyên a, b, c. Các số viết cách nhau một dấu cách

Constraints

0 ≤ a, b, c ≤ 30000

Output Format

In ra câu trả lời YES hoặc NO.

Sample Input 0

65 72 97
Sample Output 0

YES
Sample Input 1

9839 1654 9097
Sample Output 1

NO
Sample Input 2

0 0 0
Sample Output 2

NO
Sample Input 3

4 0 4
Sample Output 3

NO


Giải:var a,b,c : int64;
begin
readln(a,b,c);
if (a=0) or (b=0) or (c=0) then writeln('NO')
else
begin
if (a x a+b x b=c x c) or (a x a+c x c=b x b) or (b x b+c x c=a x a) then {x: dấu nhân}
writeln('YES')
else
writeln('NO');
end;
end.

Posted on May 05, 2020 12:13:36 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.