PascalVề Tuần tự - rẽ nhánh (Pascal): Hvtwhatkindoftriangle

Được viết bởi: Daniel


Kiểm tra tam giác


Nhập vào ba số nguyên dương a, b, c và in ra kết quả kiểm tra xem 3 số này có là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không. Nếu có thì đó là tam giác gì (đều, vuông, cân, thường)?Input Format

Gồm một dòng chứa 3 số nguyên a, b, c. Các số cách nhau bởi dấu cách

Constraints

1 ≤ a, b,c ≤ 30000

Output Format

++ Nếu a, b, c khônglà độ dài 3 cạnh một tam giác thì in ra một dòng chứa câu trảl lời No
++ Ngược lại, thì dòng đầu in ra câu trả lời Yes. Và nếu:
++ Tam giác là đều thì in ra dòng thứ 2 với thông báo Equilateral
++ Tam giác là cân thì in ra dòng thứ 2 với thông báo Isosceles
++ Tam giác là vuông thì in ra dòng thứ 2 với thông báo RightSample Input 0
2 60 82

Sample Output 0
No

Sample Input 1
15701 27459 28181

Sample Output 1
Yes

Sample Input 2
2 2 2

Sample Output 2
Yes
EquilateralGiải


var a,b,c : int64;
begin
readln(a,b,c);
if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then
begin
writeln('Yes');
if (a x a+b x b=c x c) or (a x a+c x c=b x b) or (b x b+c x c=a x a) then
write('Right');
if (a=b) and (b=c) then write('Equilateral')
else
if (a=b) or (b=c) or (c=a) then writeln('Isosceles');
end
else
writeln('No');
end.

Posted on May 05, 2020 07:48:08 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.