Anh - ViệtVì sao coca-cola ra đời trước nhưng lại không thể kiện pepsi tội ăn cắp sáng chế... (PHẦN 1)

Được viết bởi: Hust IT1
Vì sao Coca-Cola ra đời trước nhưng lại không thể kiện Pepsi tội ăn cắp sáng chế còn Pepsi lại không thể cáo buộc Coca-Cola vi phạm bản quyền?

Why was Coca-Cola founded before but could not sue Pepsi for stealing inventions and Pepsi could not accuse Coca-Cola of copyright infringement? (Part 1)


Cuộc chiến cola đã kết thúc từ lâu rồi và các bạn có thể không tin nhưng Coca-Cola và Pepsi đang ở cùng "phe" với nhau đấy!

The cola war has ended long ago and you may not believe this but Coca-Cola and Pepsi are on the same side!


Bài viết dưới đây là chia sẻ của Robert Bonwell Parker, một luật sư chuyên về luật tranh tụng và giải trí. Lưu ý rằng do chủ đề liên quan đến hai công ty Mỹ nên Robert chỉ đề cập đến luật của quốc gia này mà thôi!

The following article is shared by Robert Bonwell Parker, a lawyer specializing in litigation and entertainment law. Note that because the subject is related to the two US companies, Robert only mentions the laws of this country!


Coca-Cola và Pepsi hiện đều là những "ông lớn" giải khát hàng đầu thế giới.

Coca-Cola and Pepsi are currently the top beverage companies in the world.Trước khi đi vào câu chuyện của Coca-Cola và Pepsi, hãy tìm hiểu một chút về sở hữu trí tuệ. Một điều quan trọng cần ghi nhớ trong trường hợp của hai gã khổng lồ giải khát: Bạn không thể bảo vệ một ý tưởng. Nó không phải là tài sản trí tuệ và bạn chỉ có thể bảo vệ một ý tưởng khi đã thành sản phẩm.

Before getting into the story of Coca-Cola and Pepsi, let's learn a bit about intellectual property. One important thing to keep in mind in the case of the two beverage giants: You can't defend an idea. It is not intellectual property and you can only protect an idea once it becomes a product.


Sở hữu trí tuệ có bốn lĩnh vực chính là bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí mật kinh doanh.

Intellectual property has four main areas of copyright, patent, trademark and trade secret.


Luật bản quyền bảo vệ những "thứ hữu dụng". Nhóm người được bảo vệ là những người tạo ra sản phẩm. Khi một người tạo ra một thứ gì đó, cho dù là một bản nhạc, một cuốn tiểu thuyết hay một tấm thiệp chúc mừng thông minh, tất cả đều được luật bản quyền bảo vệ. Người khác hoàn toàn có thể sử dụng ý tưởng tương tự nhưng họ không thể sao chép cách làm cụ thể.

Copyright law protects "useful things". The protected group of people is the creator of the product. When a person creates something, whether it's a piece of music, a novel, or a smart greeting card, they are all protected by copyright laws. It is possible for other people to use the same idea but they cannot copy the specific way.


Luật sáng chế bảo vệ "sự phát triển của khoa học". Nhóm người được bảo vệ là các nhà sáng chế. Khi một người tạo ra cách mới để thực hiện một điều gì đó, họ có thể tuyên bố quyền sáng chế với cách làm đó. Các sáng chế chỉ tồn tại trong 20 năm và khi đó, bất cứ ai cũng có thể tạo ra một phiên bản "chung" cho sáng chế đã được cấp bằng.

Patent law protects "the development of science". The protected group is the inventors. When a person creates a new way to do something, he can claim his patent rights to that item. Patents last only 20 years, and at that time anyone could create a "general" version of the patent that was granted.


Luật nhãn hiệu giúp người tiêu dùng tránh bị "nhầm lẫn" và họ là nhóm người được bảo vệ chính chứ không phải các doanh nghiệp như mọi người vẫn nghĩ. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, biểu tượng hay những đặc tính có tính phân biệt giúp người tiêu dùng nhận biết được xuất xứ của sản phẩm họ mua.

Trademark law helps consumers avoid "confusion" and they are a group of people who are protected but not businesses as people think. Trademarks can be words, symbols or distinctive characteristics that help consumers identify the origin of the products they buy.


Luật bí mật kinh doanh chỉ được công nhận chính thức từ năm 1974 và trở thành tài sản trí tuệ được bảo vệ liên bang từ năm 2016. Luật này bảo vệ các bí mật kinh doanh và đối tượng được bảo vệ chủ yếu là những công ty có nhiều nhân viên. Luật bí mật kinh doanh cho phép các công ty ngăn những cựu nhân viên hoặc nhân viên đang làm việc cho họ sử dụng, bán hoặc công bố bí mật kinh doanh ra ngoài.

The law of business secret has only been officially recognized since 1974 and became intellectual property protected by federal since 2016. This law protects business secrets and the subjects protected are mainly companies with many employees. Business secrets laws allow companies to prevent former employees or employees who are working for them from using, selling or disclosing business secrets.


Đó là bốn lĩnh vực chính của sở hữu trí tuệ và dưới đây là câu trả lời cho thắc mắc của không ít người: "Tại sao Coca-Cola không kiện Pepsi?".

These are the four main areas of intellectual property and the following are answers to many people's questions: "Why doesn't Coca-Cola sue Pepsi?".


Như chúng ta đã biết, Coca-Cola ra đời năm 1886. Ban đầu, nó được tạo ra như một sự thay thế cho chất có tính gây nghiện là morphine (bị cấm ở miền Nam nước Mỹ) bằng cách kết hợp các dẫn xuất của cocaine ("Coca") và caffeine ("Cola, từ hạt kola chứa caffeine của châu Phi).

As we all know, Coca-Cola was founded in 1886. Initially, it was created as an alternative to the addictive substance known as morphine (banned in the southern United States) by combining derivatives of cocaine ("Coca") and caffeine ("Cola, from African kola beans which contain caffeine)


Coca-cola được cấp bằng sáng chế như một liều thuốc mới và được bán dưới nhãn hiệu Coca-Cola. Logo ra đời lần đầu năm 1888 của họ được cả luật nhãn hiệu và luật bản quyền bảo vệ.

Coca-Cola is patented as a new medication and is sold under the Coca-Cola brand. Their first logo in 1888 was protected by both trademark law and copyright law.Nguồn: http://cafebiz.vn/vi-sao-coca-cola-ra-doi-truoc-nhung-lai-khong-the-kien-pepsi-toi-an-cap-sang-che-con-pepsi-lai-khong-the-cao-buoc-coca-cola-vi-pham-ban-quyen-2019112422325794.chn

Posted on December 02, 2019 05:45:01 PM


13
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.