Anh - ViệtÝ nghĩa lịch sử ngày 8/3

Được viết bởi: ღ๖ۣۜTếnhღ


The history of March 8 begins with the movement of American women workers at the end of the 19th century. On March 8, 1857, textile workers stood up against their poor and difficult working conditions in New York City. Two years later, also in March, US female workers in the textile company that established the first union were protected and gained some rights.

Dịch: Lịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi.About 50 years later, on March 8, 1908, 15,000 women marched on New York streets demanding wage increases, reduced working hours and canceled the arrest of children. After that, the US Socialist Party announced that the International Women's Day was February 28, 1909.

Dịch : Khoảng 50 năm sau, ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28/2/1909.However, on March 8, 1910, at the second International Women's Conference (Socialist International), 100 women delegates from 17 countries demanded the right to vote for women. Conference president Ms. Clara Zetkin, a German woman, proposed to select an international women's day to thank the women who have struggled all over the world. The conference decided to choose March 8 to be the International Women's Day, the women's day of struggle with the slogans: "8-hour working day", "Equal work", "Protect mothers and children "

Dịch : Tuy nhiên, đến ngày 8/3/1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: "Ngày làm việc 8 giờ", "Việc làm ngang nhau", "Bảo vệ bà mẹ và trẻ em"Since then, on March 8, every year has become a common struggle day for women working all over the world, praising the will of women all over the world to fight for national independence and democracy. , peace and social progress; for the happiness of women and children.

Dịch : Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.In our country, on March 8, commemorating the day of Hai Ba Trung's uprising, the first two heroines of the nation were able to fight against the invaders.

Dịch :Ở nước ta, vào ngày 8 tháng 3, kỷ niệm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có thể chiến đấu chống quân xâm lược.

In the spring of 40, Hai Ba Trung waved a flag of insurrection and received the enthusiastic response of servants, generals, and patriots throughout the towns and women's forces to join.
With the overwhelming support of the forces, the Hai Ba Trung Rebellion spread everywhere. Under the ingenious leadership of Hai Ba Trung, the uprising won, defeated the colonial government, forced General To Dinh to disguise himself, cut his hair and shave his water.


Dịch :Vào mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng vẫy cờ khởi nghĩa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người hầu, các tướng lĩnh, của những người yêu nước trên khắp các thị trấn và lực lượng phụ nữ tham gia
Với sự hỗ trợ áp đảo của các lực lượng, Cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng đã lan rộng khắp nơi. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà Trưng, cuộc nổi dậy đã thắng, đánh tan chính quyền thực dân, buộc tướng To Dinh phải cải trang, cắt tóc, cạo râu về nước.
After the victory uprising, Trung Trac was respected by generals and people. She took the throne and took the title of Trung Duc Vuong; the capital in Me Linh (Me Linh district - Vinh Phuc province today).
In 42, the Han Dynasty dragged troops to invade our country. The two women again came to the army, waving flags of insurrection, defending the country. However, due to the large difference in force with the enemy, the revolt only lasted 2 years. Hai Ba sacrificed valiantly to protect the nation.


Dịch : Sau cuộc nổi dậy chiến thắng, bà Trung Trắc được các tướng lĩnh và nhân dân tôn kính. Bà lên ngôi và lấy tước hiệu Trung Đức Vương; thủ phủ ở Mê Linh (huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay).
Năm 42, nhà Hán kéo quân sang xâm chiếm nước ta. Hai người phụ nữ một lần nữa đến quân đội, vẫy cờ khởi nghĩa, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, do sự khác biệt lớn về lực lượng với kẻ thù, cuộc nổi dậy chỉ kéo dài 2 năm. Hai Ba đã hy sinh anh dũng để bảo vệ dân tộc.
The victory of the uprising of the sisters is considered an immortal epic, showing the independence and national pride.
At the same time, the revolt is also a testament to the strength of Vietnamese women in human history in the cause of national construction and defense.


Dịch: Chiến thắng cuộc nổi dậy của hai chị em được coi là một thiên anh hùng ca bất tử, thể hiện sự độc lập và niềm tự hào dân tộc.
Đồng thời, cuộc nổi dậy cũng là một minh chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử loài người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia.


In Vietnam, in order to show the honor of women, half of the world, people often organize very solemn, full of flowers and good wishes. March 8 is also the day men show their loving care for the woman they love.

Dịch : Tại Việt Nam, để thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ, một nửa thế giới, người ta thường tổ chức rất trang trọng, tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp. Ngày 8/3 cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý.In 365 days of a year, women have a single day to be concerned by society and make up for the disadvantages and hardships in life. They always silently sacrifice and endure to build family happiness. Therefore, they deserve more respect and care from the other half of the world, sharing with them the difficulties of work and family

Dịch: Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới, chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc và gia đình.


No one can deny the great role and responsibility of modern women: They are both housewives and social workers, contributing their strength to the development of the country, not only that, they also hold a noble position as a mother, bringing heavy pain to their children and raising them into people. Women today are gradually asserting themselves as women, not as weak women as before.

Dịch : Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại: Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước, không những thế họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người. Phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước kia.

P/S của Topic : Sao không có ngày đàn ông nhỉ ? :D

Posted on April 05, 2019 08:30:13 PM


10
50
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.