Đang học lập trình ...

Hà Nội, Cầu Giấy, ...Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-QkL3Hwz3QY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZYnoR8dPLaw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.