Đang học lập trình ...

Hà Nội, Cầu Giấy, ...Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.