Sơn...

...https://docs.google.com/document/d/1mM8CgXMIEWhdqCK6J0AFrv42n9wHq_qifBA_n20tWlA/edit

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.