Clac clac ...

Loading ...- Người ta không đánh máy bằng việc gõ búa lên bàn phím. Điều đó cũng
không giúp chương trình của bạn chạy tốt hơn tí nào đâu. -
M@teo21

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.