ℳαρℓε ~ Ƥεαɾℓ

•Ťɦôŋ Čàŋɦ ℒá, אã Čàŋɦ Čâү, ɦʉүệŋ Ğїó ℳâү, էỉŋɦ Đồї Ňúї•Trạng thái: Bận bù đầu bù cổ vì ôn thi T^T

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.